Endovascular treatment for acute traumatic thoracic aortic transection [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(4): 285-290 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.21556  

Endovascular treatment for acute traumatic thoracic aortic transection

Onur Ergun1, Murat Canyigit2, Mete Hidiroglu3, Idil Gunes Tatar1, Erdem Birgi1, Aslihan Kucuker3, Emrah Uguz3, Hasan Ali Durmaz1, Huseyin Cetin2, Baki Hekimoglu1, Erol Sener3
1Diskapi Yildirim Beyazit Training And Research Hospital, Department Of Radiology, Ankara, Turkey
2Ataturk Training And Research Hospital, Department Of Radiology, Ankara, Turkey
3Ataturk Training And Research Hospital, Department Of Cardiovascular Surgery, Ankara, Turkey

BACKGROUND: This study aimed to present our experience in patients with acute traumatic thoracic aortic transection treated by endovascular stent-graft.
METHODS: From October 2011 to October 2014, eleven patients were brought to our hospitals after suffering motor vehicle accident or fall from height. Computed tomography revealed acute traumatic transection of the thoracic aorta at the aortic isthmus just distal to the left subclavian artery in nine patients, at the middle or distal thoracic aorta in two, and both aortic isthmus and middle thoracic aorta in one. Endovascular technique was preferred as the treatment modality. All patients, except one, were treated within twelve hours of diagnosis.
RESULTS: Deployment of stent-grafts was successful in all cases. The stent-grafts were oversized between 10% and 20%. The origin of left subclavian artery was covered with stent-graft in six patients to achieve adequate proximal landing zone. In two of them, carotico-subclavian bypass and periscope graft placement were applied to maintain subclavian artery blood flow. There were no procedure related deaths, paraplegia or ischemic complications. A patient with cardiac arrest, on whom cardiopulmonary resuscitation and transient aortic balloon occlusion within the aorta were applied in the angiography suit died at the postoperative twelve hours. Mean hospital stay after procedures was 14.8 days (range, 4–60 days). Mean follow-up time of ten patients was 16.6 months (range, 1–36 months).
CONCLUSION: Our study supports that thoracic endovascular aortic stenting for acute transection is promising in terms of short- and mid-term results similar to other studies in the literature.

Keywords: Aortic rupture, aortic stent-graft; aortic transection; endovascular treatment.


Akut travmatik torasik aort transeksiyonunda endovasküler tedavi

Onur Ergun1, Murat Canyigit2, Mete Hidiroglu3, Idil Gunes Tatar1, Erdem Birgi1, Aslihan Kucuker3, Emrah Uguz3, Hasan Ali Durmaz1, Huseyin Cetin2, Baki Hekimoglu1, Erol Sener3
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Biz bu çalışmada endovasküler stent-greft ile tedavi ettiğimiz akut travmatik torasik aort transeksiyonu hastalarındaki deneyimimizi sunmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Eylül 2011 ile Eylül 2014 tarihleri arasında trafik kazası veya yüksekten düşme sonrası hastanelerimize getirilen on bir hasta çalışmaya dahil edildi. Bilgisayarlı tomografi ile dokuz hastada aortik istmusta, iki hastada orta-distal torasik aortada, bir hastada ise hem aortik istmusta hem de orta torasik aortada akut aortik transeksiyon görüldü. Tedavi yöntemi olarak endovasküler yöntem tercih edildi. Bir hasta haricindeki tüm hastalar tanı sonrası 12 saat içerisinde tedavi edildi.
BULGULAR: Stent-greftler tüm olgularda başarıyla yerine yerleştirildi. Stent-greftler hedef damar çapına oranla %10 ila %20 oranında daha geniş çapta kullanıldı. Altı hastada stentin tutunması için yeterli proksimal alan sağlanması için sol subklavyen arterin orijini stent-greft ile kapatıldı. Bu hastaların ikisinde sol subklavyen arterdeki akımın devam etmesi için cerrahi karotiko-subklavyen by-pass ve endovasküler periskop stent-greft yöntemleri kullanıldı. İşleme bağlı ölüm, parapleji veya iskemik bulgu hiçbir hastada izlenmedi. Anjiyografi odasında kardiyopulmoner resüsitasyon ve aortada geçici balon oklüzyonu uygulanan kardiyak arrestli bir hasta işlem sonrası 12. saatte hayatını kaybetti. Hastaların operasyon sonrası ortalama hastanede kalış süresi 14.8 gün (4 ila 60 gün) olarak hesaplandı. On hastanın ortalama takip süresi 16.6 ay idi (1 ila 36 ay).
TARTIŞMA: Bizim çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar literatürdeki diğer çalışmalara benzer şekilde akut aort transeksiyonunda endovasküler stent-greft tedavisinin kısa ve orta vadede başarılı ve umut verici olduğunu desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Aort ruptürü, aortik stent-greft; aort transeksiyonu; endovasküler tedavi.


Onur Ergun, Murat Canyigit, Mete Hidiroglu, Idil Gunes Tatar, Erdem Birgi, Aslihan Kucuker, Emrah Uguz, Hasan Ali Durmaz, Huseyin Cetin, Baki Hekimoglu, Erol Sener. Endovascular treatment for acute traumatic thoracic aortic transection. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(4): 285-290

Corresponding Author: Onur Ergun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale