Which implant is superior for treating simple pertrochanteric fractures of the proximal femur in the elderly patients? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-21270 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.21270  

Which implant is superior for treating simple pertrochanteric fractures of the proximal femur in the elderly patients?

Mehmet Ali Talmaç, Mehmet Akif Görgel, Raffi Armağan, Mehmet Mesut Sönmez, Hacı Mustafa Özdemir
Department of Orthopedics and Traumatology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

BACKROUND: The aim of this study was to compare the clinical and radiological results of proximal femoral nail antirotation (PFNA) with those of dynamic hip screw (DHS) and percutaneous compression plate (PCCP) for simple pertrochanteric fractures.
METHODS: Two hundred three patients were included in the study. Fixations were performed with PFNA in 73 patients (PFNA group), DHS in 68 patients (DHS group), and PCCP in 62 patients (PCCP group). Main outcome measurements were perioperative properties, Harris hip score, change of neck-shaft angle, and loss of abductor muscle strength. Data were compared between the groups.
RESULTS: The mean estimated total blood loss and patients receiving the blood transfusion rate in the PFNA group were statistically significantly lower. The mean operation and fluoroscopy times in the PCCP group were statistically significantly higher. The mean loss of abductor muscle strength and change of neck-shaft angle in the PFNA group were statistically significantly higher. The mean Harris hip scores were similar.
CONCLUSION: Our findings demonstrated that although PFNA was superior in the perioperative data, DHS and PCCP were superior in maintaining reduction and abductor muscle strenght. All three implants were similar and satisfactory in functional outcomes.

Keywords: Fixation devices, fracture fixation, hip fractures, osteosynthesis


Yaşlı hastalarda proksimal femur basit pertrokanterik kırıkların tedavisinde hangi implant üstündür?

Mehmet Ali Talmaç, Mehmet Akif Görgel, Raffi Armağan, Mehmet Mesut Sönmez, Hacı Mustafa Özdemir
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, basit pertrokanterik kırıklar için proksimal femur antirotasyon çivisinin (PFNA) klinik ve radyolojik sonuçlarını dinamik kalça çivisi (DHS) ve perkütan kompresyon plağı (PCCP) ile karşılaştırmaktı.
GEREÇ VE YÖNTEM: İki yüz üç hasta çalışmaya dahil edildi. Yetmiş üç hastada PFNA (PFNA grubu), altmış sekiz hastada DHS (DHS grubu) ve altmış iki hastada PCCP (PCCP grubu) ile fiksasyon yapıldı. Ana sonuç ölçümleri perioperatif özellikler, Harris kalça skoru, boyun-şaft açısının değişimi ve abduktor kas kuvveti kaybı idi. Veriler gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Ortalama tahmini toplam kan kaybı ve kan transfüzyonu alan hasta oranı PFNA grubunda istatistiksel anlamlı olarak düşüktü. Ortalama operasyon ve floroskopi süreleri PCCP grubunda istatistiksel anlamlı olarak yüksekti. Ortalama boyun şaft açısındaki değişim ve abduktor kas gücü kaybı PFNA grubunda istatistiksel anlamlı olarak yüksekti. Ortalama Harris kalça skorları benzerdi.
TARTIŞMA: Bulgularımız, PFNA'nın perioperatif verilerde üstün olmasına rağmen DHS ve PCCP'nin redüksiyonun ve abduktor kas gücünün sürdürülmesinde üstün olduğunu göstermiştir. Her üç implant da fonksiyonel sonuçlar açısından benzer ve tatmin edici idi.

Anahtar Kelimeler: Fiksasyon cihazları, kalça kırıkları, kırık fiksasyonu, osteosentez
Corresponding Author: Mehmet Ali Talmaç, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale