Intraorbital foreign bodies: Clinical features and outcomes of surgical removal [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 432-436 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.20925  

Intraorbital foreign bodies: Clinical features and outcomes of surgical removal

Ayşe Dolar Bilge, Hakan Yılmaz, Bülent Yazıcı, Faisal Naqadan
Department Of Ophthalmology, Uludag University, Bursa, Turkey

BACKGROUND: The present study is an evaluation of clinical features and management outcomes of patients operated on for intraorbital foreign bodies (FBs).
METHODS: Medical records of 24 patients who underwent surgery for intraorbital FBs within a 10-year period were reviewed.
RESULTS: Twenty patients (83%) were male and 4 (17%) were female (mean age: 28 years; range: 4-69 years). Ten patients (42%) presented within 48 hours of injury, 7 (29%) within 3 days to 1 month, and 7 (29%) more than 1 month after injury. FBs were inorganic in 19 patients (79%), and organic in 5 (21%). Major ocular morbidities were orbital cellulitis (n=5), traumatic optic neuropathy (n=3), globe perforation (n=2), and rupture of rectus muscle (n=2). FBs could be completely removed in all cases. Mean follow-up time was 26 months (range: 1 month-10 years).
CONCLUSION: Intraorbital FBs are usually inorganic and metallic, and occur more frequently in young males. Orbital cellulitis, considered typical for organic FBs, may also occur with metallic that perforate lacrimal sac or paranasal sinuses. With appropriate caution, intraorbital FBs can be removed safely with current orbitotomy techniques.

Keywords: Intraorbital foreign body, orbitotomy, surgical management.


İntraorbital yabancı cisimler: Klinik özellikleri ve cerrahi çıkartım sonuçları

Ayşe Dolar Bilge, Hakan Yılmaz, Bülent Yazıcı, Faisal Naqadan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

AMAÇ: Orbitaiçi yabancı cisim nedeniyle ameliyat edilen hastaların klinik özellikleri ve tedavi sonuçları değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM: On yıllık bir dönemde orbitaiçi yabancı cisim nedeniyle ameliyat edilen 24 hastanın tıbbi dosyası gözden geçirildi.
BULGULAR: Yirmi hasta (%83) erkek, dört hasta (%17) kadındı (ortalama yaş, 28 yıl; veri aralığı: 4–69 yıl ). On hasta (%42) travmayı izleyen 48 saat içinde, yedi hasta (%29) üç gün–bir ay içinde ve yedi hasta (%29) bir aydan sonra başvurdu. Yabancı cisim 19 hastada (%79) inorganik, beş hastada (%21) organikti. Yabancı cisme eşlik eden majör oküler morbiditeler, orbital sellülit (n=5), travmatik optik nöropati (n=3), göz perforasyonu (n=2) ve rektus kası kopmasıydı (n=2). Tüm hastalarda yabancı cisim tam olarak çıkartıldı. Ortalama izlem süresi 26 aydı (veri aralığı: 1 ay–10 yıl).
TARTIŞMA: Orbitaiçi yabancı cisimler sıklıkla inorganik ve metaliktir; genç erkeklerde daha sık görülür. Orbital sellülit organik yabancı cisimler için tipik sayılmakla birlikte, lakrimal kese ve paranazal sinüsleri perfore eden metalik yabancı cisimlere bağlı olarak da görülebilir. Orbitaiçi yabancı cisimler, modern orbita cerrahisi yöntemleriyle güvenli bir biçimde çıkartılabilir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi tedavi, orbitaiçi yabancı cisim, orbitotomi.


Ayşe Dolar Bilge, Hakan Yılmaz, Bülent Yazıcı, Faisal Naqadan. Intraorbital foreign bodies: Clinical features and outcomes of surgical removal. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 432-436

Corresponding Author: Bülent Yazıcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale