Penetrating Keratoplasty in Patients with Traumatic Corneal Scar [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-18949 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.18949  

Penetrating Keratoplasty in Patients with Traumatic Corneal Scar

Dilay Özek, Özlem Evren Kemer, Mehmet Önen, Emine Esra Karaca
Department of Ophthalmology, Ankara Numune Education and Research Hospital, Ankara, Turkey

Purpose:
To evaluate the results of penetrating keratoplasty (PK) due to a trauma-related corneal scar.
Materials and Methods:
Twenty four eyes of 24 patients who underwent PK due to trauma-related corneal scarring between May 2010 and June 2016 were evaluated. The patients were evaluated in respect to postoperative visual acuity, graft transparency and complications.
Results:
The patients were divided into two groups. In group 1, 14 eyes with traumatic corneal scar and retinal detachment underwent PK, pars plana vitrectomy (PPV) and intravitreal silicone administration with the help of temporary keratoprosthesis (TKP). There were 5 females and 9 males with an average age of 39.15 ± 13.32 (8-73) years. An intraocular foreign body was removed from 5 of the eyes. Mean visual acuity was 3.01± 0.013 (3.10-1.00) logMAR preoperatively, 1.36 ± 0.23 (3.10-0.80) at the postoperative first month and 1.18 ± 0.03(3.10-0.70) at the end of first year after removal of the keratoplasty sutures. During follow-up of patients, 2 eyes (14.2%) lost light sensation, 8 eyes (57.1%) developed postoperative glaucoma, 9 eyes (64.2%) had graft rejection and 1 patient (7.1%) developed keratitis. In 1 eye (7.1%), the cornea was scraped with EDTA due to silicone related band keratopathy.
In group 2, 10 eyes with trauma-related corneal scar underwent PK. There were 2 females, 8 males with an average age of 29.23±12.03 (11-63) years. Mean visual acuity was 2.98±0.68 (3.10-1.00) logMAR before surgery, 0.58 ± 0.22 (1.80-0.30) at the postoperative first month and 0.50 ± 0.17 (1.80-0.10) at the end of the first year. One eye (10%) with iridiodialysis developed glaucoma, rejection was not seen in any of the patients.
A statistically significant difference was determined in both groups in terms of visual acuity and graft transparency at 1 month and 12 months postoperatively (p = 0.015, p = 0.021, p = 0.001, respectively).
Conclusion:
In cases of eye injuries due to trauma, the eyes with combined vitrectomy and PK has poor visual prognosis and high graft rejection rate, when compared to cases applied PK as only

Keywords: Penetrating keratoplasty, Temporary keratoprosthesis, Corneal Scar


Travmatik Korneal Skarlı Hastalarda Penetran Keratoplasti

Dilay Özek, Özlem Evren Kemer, Mehmet Önen, Emine Esra Karaca
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, Ankara

Amaç:
Travma ilişkili korneal perforasyon skarı nedeniyle penetran keratoplasti (PK) uygulamalarının sonuçlarını değerlendirmek.
Materyal ve Metod:
Çalışmamıza mayıs 2010-haziran 2016 tarihleri arasında travmatik korneal skar nedeniyle penetran keratoplasti uyguladığımız 24 hastanın 24 gözü alındı. Ameliyat sonrası hastalar görme keskinliği, greft saydamlığı ve komplikasyonlar açısından değerlendirildi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Grup 1’de travma ile ilişkili retina dekolmanı ve korneal perforasyon skarı olan 14 göz mevcut olup, bu hastalara PK, pars plana vitrektomi (PPV) ve intravitreal silikon verilmesi geçici keratoprotez (TKP) eşliğinde uygulandı. Grup 2’de 10 gözde sadece travma ilişkili korneal perforasyon skarı olup PK uygulandı.
Sonuçlar:
Grup 1’deki hastaların 5’i kadın, 9’u erkek olup yaş ortalamaları 39.15 ± 13.32 (8-73) yıldı. Beş gözden intraoküler yabancı cisim çıkarıldı. Ortalama görme keskinliği LogMAR'a göre ameliyat öncesi 3.01± 0.013 (3.10-1.00) iken ameliyat sonrası 1. ayda 1.36 ± 0.23 (3.10-0.80), keratoplasti sütürlerinin alındığı 1. yılın sonunda 1.18 ± 0.03 (3.10-0.70) idi. Ameliyat sonrası 2 gözde (%14.2) ışık hissi kaybı gelişti ve evisserasyon yapıldı. Sekiz gözde (%57.1) medikal tedavi ile kontrol altına alınabilen glokom, 9 gözde (%64.2) greft rejeksiyonu, 1 gözde (%7.1) keratit sonrası lökom, 1 gözde (%7.1) silikona bağlı bant keratopati gelişti. Bant keratopati gelişen gözde EDTA ile kazıma yapıldı.
Grup 2’deki hastaların 2’si kadın, 8’i erkek olup yaş ortalamaları 29.23±12.03 (11-63) yıldı. Ortalama görme keskinliği LogMAR'a göre ameliyat öncesi 2.98±0.68 (3.10-1.00) iken PK sonrası 1. ayda 0.58 ± 0.22 (1.80-0.30) ve keratoplasti sütürlerinin alındığı 1. yılın sonunda 0.50 ± 0.17 (1.80-0.10) idi. İridodiyalizi olan 1 gözde (%10) medikal tedavi ile kontrol altına alınabilen glokom gelişti. Hiçbir hastada korneal rejeksiyon görülmedi.
Her iki grup arasında PK sonrası 1. ay ve 12. ay sonunda görme keskinlikleri ve greft saydamlığı açısından sırasıyla fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p = 0.015, p = 0.021, p = 0.001).

Tartışma:
Göz travmalarında; ön ve arka segmenti ilgilendiren ve retina cerrahisi ile birlikte PK yapılan gözlerde sadece ön segmenti ilgilendiren ve PK yapılan gözlere göre görme prognozu ve greft saydamlık oranları düşüktür.

Anahtar Kelimeler: Penetran Keratoplasti, Geçici Keratoprotez, Korneal skar
Corresponding Author: Dilay Özek, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale