A comparison of the morbidity and mortality of tandir burns and non-tandir burns: experience in two centers [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(4): 323-328 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.18094  

A comparison of the morbidity and mortality of tandir burns and non-tandir burns: experience in two centers

Yavuz Albayrak1, Cumhur Cakir2, Ayse Albayrak3, Belkiz Aylu1
1Erzurum Region Education And Research Hospital, Department Of General Surgery, Erzurum, Turkey,
2Van State Hospital, Department Of General Surgery, Van, Turkey.
3Erzurum Region Education And Research Hospital, Infectious Diseases And Clinical Microbiology,erzurum, Turkey.

BACKGROUND
We examine herein the demographic characteristics, implemented treatment methods, infection rates, and morbidities of patients with tandir burns from two burn centers.
METHODS
In this study, gender, age, socioeconomic status, total body burn ratio, burn area, burn level, microorganisms isolated in burn wounds, implemented treatments, length of hospital stay, debridement and grafting operations, extremity amputations, and mortality among burn patients were investigated.
RESULTS
Tandir burn patients were treated in the hospital for an average of 27.6 ± 9.5 days, while non-tandir burn patients were treated for a period of 16.5 ± 12.5 days. A significant difference was found between the hospitalization periods of the two groups (p<0.001). Similarly, while the total burn surface area average of the tandir burn patients was 17.4% ± 12.3%, the total burn surface area average of the non-tandir burn patients was 10.6% ± 9.9%, and a significant difference was found between the two (p<0.001).
CONCLUSION
In our study, it was determined that tandir burns were deeper than other burns, and that hospitalization durations were longer than for other burn causes. Surgical intervention was also more prevalent among patients with tandir burn than among those with other burn causes.

Keywords: Burn, debridement; extremity amputation; grafting; Pseudomonas aeruginosa; tandir burn.


Tandır ve tandır dışı yanıkların morbidite ve mortalitelerinin karşılaştırılması: İki merkez deneyimi

Yavuz Albayrak1, Cumhur Cakir2, Ayse Albayrak3, Belkiz Aylu1
1Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum, Türkiye
2Van Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Van, Türkiye
3Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Erzurum, Türkiye

AMAÇ
İki ayrı yanık tedavi merkezinde tandıra düşme sonucu yanık oluşan hastaların demografik özellikleri, enfeksiyon oranları ve mobidite oranları tedavi yöntemleri ile birlikte incelendi.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmada yanıklı hastaların yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum, toplam vücut yüzey yanık oranları, yanık bölgeleri, yanık yaralarından izole edilen mikroorganizmalar, tedavi yöntemleri, hastanede kalma süreleri, hastalara uygulanan debridman ve greft operasyonları, ekstremite amputasyonları ile yanık hastalarının mortaliteleri araştırıldı.
BULGULAR
Bu iki merkezde tedavi edilen tandır yanıklı hastaların ortalama hastanede kalma süresi 27,6±9,5 gün idi. Buna karşın tandır dışı yanıklı hastaların ortalama hastanede kalma süresi ise 16,5±12,5 gün idi. Bu iki grup arasında hastanede kalma süreleri arasında anlamlı derecede farklılık saptandı (p<0,001). Benzer şekilde tandır yanıklı hastaların toplam yanık yüzey alan ortalaması %17,4±12,3 iken tandır dışı yanıklı hastaların toplam yanık yüzey alan ortalaması %10,6±9,9 idi ve gruplar arasındaki fark anlamlı idi (p<0,001).
SONUÇ
Bu çalışma sırasında tandır yanıklarının diğer yanıklardan daha derin yanık oluşturduğunu ve hastanede kalma süresinin de diğer yanık türlerinden daha uzun olduğu sonucuna ulaştık. Yine cerrahi girişimlerin tandır yanıklı hastalarda diğer yanıklı hastalara göre daha fazla yapıldığını tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: Yanık, debridman; ekstremite amputasyonu; greftleme; Pseudomonas aeruginosa; tandır yanığı.


Yavuz Albayrak, Cumhur Cakir, Ayse Albayrak, Belkiz Aylu. A comparison of the morbidity and mortality of tandir burns and non-tandir burns: experience in two centers. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(4): 323-328

Corresponding Author: Yavuz Albayrak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale