The timing of laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis: importance of first 72 hours and oxidative stress markers [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-17807 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.17807  

The timing of laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis: importance of first 72 hours and oxidative stress markers

zinet asuman arslan onuk1, Umut Rıza Gündüz2, Ümit Koç2, Esra Kızılateş1, İsmail Gömceli2, S. Halide Akbaş3, Nurullah Bülbüller4
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Science, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
2Department of Surgery, University of Health Science, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
3Department of Medical Biochemistry, Akdeniz University Medical Faculty, Antalya, Turkey
4Department of Surgery, Akdeniz University Medical Faculty, Antalya, Turkey

Background
The aim of this prospective randomized study were to compare outcomes between immediate laparoscopic cholecystectomy(LC) and same admission delayed LC in patients with acute cholecystitis. In addition, determine the relation between oxidative stress markers and complication rates in the patients with AC.
Patients and Methods
This study included 64 patients with AC who were randomly divided into two groups. Patients in Group 1 (n = 32) were immediately administered LC, while in Group 2 (n = 32) patients underwent transient LC following medical treatment. All patients were operated on their first hospitalization
Results
No statistically significant differences were observed between the groups for the comparison of complications, conversion rates or operation durations(p > 0.05). The length of postoperative hospital stay was found to be significantly shorter in group 1 compared to group 2(1.75 vs 2.93 days; p = 0.024). Only the total antioxidant status result was significantly higher in group 1(p = 0.017) but, the finding was not correlated with complications.
Conclusions
LC for AC was performed during the first admission was found to be safe, even beyond 72 hours following symptom onset. Pre-operative oxidative stress markers did not correlate with the complication rates.

Keywords: Acute cholecystitis, same admission, 72 hours, oxidative stress


Akut kolesistitde laparoskopik kolesistektominin zamanlası: ilk 72 saat ve oksidatif stres belirteçlerinin önemi

zinet asuman arslan onuk1, Umut Rıza Gündüz2, Ümit Koç2, Esra Kızılateş1, İsmail Gömceli2, S. Halide Akbaş3, Nurullah Bülbüller4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Antalya, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Antalya, Türkiye
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Amaç
Bu prospektif randomize çalışmanın amacı; akut kolesistitli(AK) hastalarda, hemen yapılan laparoskopik kolesistektomi(LK) ameliyatı ile medikal tedavi altında geçiktirilerek yapılan LK ameliyatının sonuçlarını kıyaslamaktır. Ayrıca ameliyat öncesi serumda bakılan oksidatif stres belirteçleri ile komplikasyon oranları arasındaki ilgiyi ortaya koymaktır.
Hastalar ve Yöntem
Bu çalışmaya AK tanılı 64 hasta dahil edilmiştir ve hastalar rasgele iki gruba ayrılmıştır. Grup 1'deki(n=32) hastalara hemen LK uygulanırken, grup 2'deki(n=32) hastalara medikal tedaviyi takiben geçiktirilmiş LK uygulanmıştır. Tüm hastalar ilk yatışlarında opere edilmiştir.
Bulgular
Her iki grup arasında, komplikasyon, konversiyon oranları ve operasyon süreleri açısından istatistiksel anlamlı fark yoktur(p>0.05). Ameliyat sonrası hastanede yatış süresi grup 1'de istatistiksel olarak anlamlı oranda daha kısa olarak belirlenmiştir(1.75 vs 2.93 days; p = 0.024). Sadece total antioksidan durumu(TAS) belirteci, grup 1'de anlamlı olarak yüksek çıkmış(p = 0.017) fakat bu durum komplikasyon oranları ile korele bulunmamıştır.
Sonuç
Akut kolesistitli hastalarda, semptomların başlangıcından itibaren 72 saatten fazla zaman geçmesine rağmen, ilk başvuruda kolesistektomi güvenli bulunmuştur. Operasyon öncesi serum oksidatif stres belirteçleri ile komplikasyon oranları arasında korelasyon kurulamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Akut kolesistit, ilk başvuru, 72 saat, oksidatif stres
Corresponding Author: Umut Rıza Gündüz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale