Incidence, etiology, and patterns of maxillofacial traumas in Syrian patients in Hatay, Turkey: A 3 year retrospective study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(1): 29-33 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.16243  

Incidence, etiology, and patterns of maxillofacial traumas in Syrian patients in Hatay, Turkey: A 3 year retrospective study

Cengiz Arlı1, Mustafa Özkan2, Ali Karakuş3
1Department of Otorhinolaryngology, Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Hatay-Turkey
2Department of Plastic Surgery, Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Hatay-Turkey
3Department of Emergency Medicine, Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Hatay-Turkey

BACKGROUND: This study aimed to assess the demographics, clinical features, and treatment costs of maxillofacial trauma cases referred to our hospital during the Syrian civil war.
METHODS: The study included 80 cases of maxillofacial trauma. Patients with additional pathologies were excluded from the study. The patients were examined with respect to their demographics and clinical characteristics, Injury Severity Score (ISS), Glasgow Coma Score (GCS), treatments applied, costs, and outcomes.
RESULTS: A total of 80 patients included 76 (95%) males and 4 (5%) females, with the mean age of 29.05±9.97 years (range, 13–56 years), and 72 (90%) of them were Syrians injured in the war. The most common mechanism of trauma was the firearms injury in 72 (90%) cases, and the most frequently seen lesion was the mandible fracture (n=48, 60%). The ISS of all the patients was <16, as a severe trauma score. The GCS value was 8–12 in 4 (5%) patients, and 15 in 76 (95%). The most common treatment applied were the reduction and fixation, and graft-flap following fracture (n=12, 15%). The mean duration of hospitalization was 15.27±13.0 days (range, 2–60 days). All patients were discharged from hospital. The mean cost per case was calculated as 5,581.55±56.3 Turkish Lira (range, 772–18,697 TL) or 1,251.24±14.2 US Dollars (US$173–4,192). There was a significant correlation between the costs and the length of hospitalization (p<0.001, r=+0.729) and trauma scores (p=0.004, r=−0.616).
CONCLUSION: Firearms-injured young males with mandible fractures were the most common group of maxillofacial trauma cases seen during the Syrian war. The intensity of patients and the cost of the hospital stay have significantly increased because of the ongoing conflict in the neighboring country of Syria.

Keywords: Costs, firearms; intensity; mandible fractures.


Türkiye Hatay’daki Suriyeli maksillofasial travmalı hastaların insidansı, etyolojisi ve örneği: Üç yıllık geriye dönük çalışma

Cengiz Arlı1, Mustafa Özkan2, Ali Karakuş3
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, Hatay
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Hatay

AMAÇ: Bu çalışmada Suriye’deki sivil savaş sırasında hastanemize getirilen maksillofasial travmalı olguların demografik, klinik özellikleri, tedavileri ve maliyetlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Maksillofasial travmalı 80 olgu çalışmaya dahil edildi. Ek patolojisi olan olgular çalışma dışı bırakıldı. Olgular demografik ve klinik özellikleri, Injury Severity Score (ISS), Glaskow Koma Skoru (GKS), uygulanan tedaviler, maliyetleri ve sonuçları açısından incelendi.
BULGULAR: Olguların 76’sı (%95) erkek, dördü (%5) kadın, yaş ortalamaları 29.05±9.97 (13–56) idi. Suriye savaş yaralıları %90.0 (n=72) oranında idi. En sık travma oluş mekanizması ateşli silah yaralanması 72 (%90.0) idi. En sık lezyonun mandibula kırığı (n=48, %60.0) olduğu saptandı. ISS değeri tüm hastalarda şiddetli travma değeri olan 16’nın altında bulundu. GKS değeri dört (%5) hastada 8–12, 76 (%95) hastada 15 olarak tespit edildi. Kırık sonrası tespit, redüksiyon ve greft-flep uygulamaları (n=12, %15) en sık yapılan tedavi uygulamaları idi. Ortalama yatış süresi 15.27±13.0 (2–60 gün) idi. Tüm olgular taburcu edildi. Olguların maliyeti ortalama 5581.55±56.3 (772–18697 TL) veya 1.251.24±14.2 (173–4.192 dolar) olarak bulundu. Travma skoru (p=0.004, r=-0.616), hastanede kalış süresi (p<0.001, r=+0.729) ve maliyet arasında önemli derecede uyumluluk vardı.
TARTIŞMA: Suriye savaşı sırasında görülen maksillofasial travmalı olgularda ateşli silah yaralanmalı mandibula kırıklı genç erkekler en sık görülen gruptu. Komşu ülke Suriye’deki savaş nedeniyle hastane yoğunluk ve maliyetinin arttığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah, maliyet; mandibula kırığı; yoğunluk.


Cengiz Arlı, Mustafa Özkan, Ali Karakuş. Incidence, etiology, and patterns of maxillofacial traumas in Syrian patients in Hatay, Turkey: A 3 year retrospective study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(1): 29-33

Corresponding Author: Ali Karakuş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale