Incidence, Etiology, and Patterns of Maxillofacial Traumas in Syrian patients in Hatay, Turkey: A 3 -Year Retrospective Study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-16243 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.16243  

Incidence, Etiology, and Patterns of Maxillofacial Traumas in Syrian patients in Hatay, Turkey: A 3 -Year Retrospective Study

Cengiz Arli1, Mustafa Ozkan2, Ali Karakus3
1Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology- Hatay- Turkey
2Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Plastic Surgery - Hatay- Turkey
3Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine- Hatay-Turkey

Aim: This study aimed to assess the demographics, clinical features, and treatment costs of maxillofacial trauma cases referred to our hospital during the Syrian civil war.

Material and Method: The study included 80 cases of maxillofacial trauma. Patients with additional pathologies were excluded from the study. The patients were examined in respect of demographic and clinical characteristics, Injury Severity Score (ISS), Glasgow Coma Score (GCS), treatments applied, costs and outcomes.

Results: The total 80 patients comprised 76 (95%) males and 4 (5%) females with a mean age of 29.05±9.97 years (range, 13-56 years), and 72 (90%) were Syrians injured in the war. The most common mechanism of trauma was firearms injury in 72 (90%) cases and the most frequently seen lesion was mandible fracture (n=48, 60%). The ISS of all the patients were <16 as severe trauma scores. The GCS value was 8-12 in 4 (5%) patients, and 15 in 76 (95%). The most common treatment applied was reduction and fixation, and graft-flap following fracture (n=12, 15%). The mean duration of hospitalization was 15.27± 13.0 days (range, 2-60 days). All patients were discharged from hospital. The mean cost per case was calculated as 5581.55±56.3 Turkish Lira (range, 772-18697 TL) or 1.251,24±14.2 (173-4.192 dollar). There was a significant correlation between the cost values and length of hospitalization (p<0.001, r= + 0.729), and trauma scores (p=0.004, r= - 0.616).

Conclusion: Firearms injured young male with mandible fractures were the most common group in the cases of maxillofacial trauma seen during the Syrian war. The intensity of patients and costs of the hospital have significantly increased because of the ongoing conflict in the neighbouring country of Syria.

Keywords: Firearms, Mandibular fractures, Intensity, Costs


Türkiye Hatay’daki Suriyeli Maksillofasial Travmalı Hastaların İnsidansı, Etyolojisi ve Örneği: 3 Yıllık Geriye Dönük Çalışma

Cengiz Arli1, Mustafa Ozkan2, Ali Karakus3
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı- Hatay-Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı- Hatay-Türkiye
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı- Hatay-Türkiye

Amaç: Bu çalışmada Suriyedeki sivil savaş sırasında hastanemize getirilen maksillofasial travmalı olguların demografik, klinik özellikleri, tedavileri ve maliyetlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Maksillofasial travmalı 80 olgu çalışmaya dahil edildi. Ek patolojisi olan olgular çalışma dışı bırakıldı. Olgular demografik ve klinik özellikleri, Injury Severity Score (ISS), Glaskow Koma Skoru (GKS), uygulanan tedaviler, maliyetleri ve sonuçları açısından incelendi.

Bulgular: Olguların 76’sı(%95) erkek, 4’ü (%5) kadın, yaş ortalamaları 29,05±9,97 (13-56) idi. Suriye savaş yaralıları %90,0 (n=72) oranında idi. En sık travma oluş mekanizması ateşli silah yaralanması 72(%90,0) idi. En sık lezyonun mandibula fraktürü (n=48, %60.0) olduğu saptandı. ISS değeri tüm hastalarda şiddetli travma değeri olan 16’nın altında bulundu. GKS değeri 4(%5) hastada 8-12, 76(%95) hastada 15 olarak tespit edildi. Kırık sonrası tespit, redüksiyon ve greft-flep uygulamaları (n=12, %15) en sık yapılan tedavi uygulamaları idi. Ortalama yatış süresi 15.27±13.0 (2-60 gün) idi. Tüm olgular taburcu edildi. Olguların maliyeti ortalama 5581.55±56.3 (772-18697 TL) veya 1.251,24±14.2 (173-4.192 dolar) olarak bulundu. Travma skoru(p=0.004, r= - 0.616), hastanede kalış süresi(p<0.001, r= + 0.729) ve maliyet arasında önemli derecede uyumluluk vardı.

Sonuç: Suriye savaşı sırasında görülen maksillofasial travmalı olgularda ateşli silah yaralanmalı mandibula fraktürlü genç erkekler en sık görülen gruptu.Komşu ülke Suriye’deki savaş nedeniyle hastane yoğunluk ve maliyetinin arttığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah, Mandibula fraktürü, Yoğunluk, Maliyet
Corresponding Author: Ali Karakus, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale