The Concordance of Optic Nerve Sheath Diameter Measurements with the Clinical Course in Children with Traumatic Head Injury [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-13446 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.13446  

The Concordance of Optic Nerve Sheath Diameter Measurements with the Clinical Course in Children with Traumatic Head Injury

Rasime Pelin Kavak1, Meltem Özdemir1, Nezih Kavak2, Nurcan Ertan1, Bahadır Külah3
1University Of Health Sciences Dıskapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Radiology Department, Ankara, Turkey
2University Of Health Sciences Dıskapi Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Emergency Medicine Department, Ankara, Turkey
3A Life Park International Academic Hospital, Ankara, Turkey

BACKGROUND: Intracranial pressure (ICP) monitoring is of great importance in terms of prognosis and treatment among children with traumatic brain injury (TBI). Measurements of the optic nerve sheath diameter (ONSD) are one of the methods recommended for ICP monitoring.
In this study, we aimed to evaluate the correlation of ONSD change in brain computed tomography (CT) with pediatric Glasgow Coma Score (pGCS) in the follow-up of pediatric cases with TBI, and also to evaluate the usability of the ONSD, which is the indicator of ICP.
METHODS: The data of 921 pediatric patients who were admitted to the emergency department with head injury between January 2016 and January 2018 were retrospectively evaluated. Age, gender, trauma type, brain CT finding, pGCS, type of intracranial hemorrhage (ICH), and isolated skull fracture (ISFs) were investigated. The patients were evaluated in three groups based on CT findings: those with parenchymal brain injury, those with ISF, and those with normal brain CT results. The measurements of ONSD were performed using CT. Whether the ONSD measurement results of the patients’ were compatible with the clinical data was investigated.
RESULTS: The median age of the patients was 36 months (interquartile range [IQR] = 64) and 64.2% were male. The ONSD values and pGCSs of the patients with parenchymal injury were found to be significantly higher than patients with ISF and normal brain CT findings (p<0.05). The pGCSs showed a significant negative correlation with the first and second measurement results of ONSD (p<0.05). In groups undergoing control brain CT, ONSD levels in the second brain CT were found to be significantly high (p<0.05).
CONCLUSIONS: In the clinical follow-up, ONSD measurements are reliable and significant parameters when evaluated with brain CT findings and pGCSs. We think that repeated ONSD measurements will be useful in determining possible adverse effects of secondary injury as well as in determining the severity of the trauma during admission.

Keywords: traumatic brain injury, intracranial pressure, optic nerve sheath diameter.


Kafa Travmalı Çocuklarda Optik Sinir Kılıf Çapı Ölçümlerinin Klinik Seyir ile Uyumu

Rasime Pelin Kavak1, Meltem Özdemir1, Nezih Kavak2, Nurcan Ertan1, Bahadır Külah3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dıskapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Arastırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dıskapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Arastırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye
3A Life Park Uluslararası Akademik Hastanesi, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Travmatik beyin hasarlı (TBH) çocuklarda kafa içi basıncının (KİB) takibi prognoz ve tedavi açısından önemlidir. Optik sinir kılıf çapı (OSKÇ) ölçümleri kafa içi basıncının monitorizasyonunda önerilen yöntemlerden birisidir. Bu çalışmada TBH olan pediatrik olguların takibinde beyin bilgisayarlı tomografi (BT)’ deki OSKÇ değişiminin pediatrik Glasgow Koma Skoru (pGKS) ile korelasyonunu değerlendirmeyi ve aynı zamanda KİB göstergesi olan OSKǒnın hasta takibinde kullanılabilirliğini değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2016-Ocak 2018 tarihleri arasında acil servise kafa travması ile başvuran 921 pediatrik hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, travma tipi, beyin BT bulguları, pGKS, serebral hemoraji tipleri ve izole kafatası kırıkları (İKK) incelendi. Hastalar BT bulgularına dayalı; parankimal beyin hasarı, İKK ve normal beyin BT’si olanlar şeklinde 3 grupta değerlendirildi. OSKÇ ölçümü BT ile yapıldı. Hastaların OSKÇ ölçüm sonuçlarının klinik verilerle uyumu karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmamızda hastaların yaş ortancası 36 (IQR=64) ay olup, hastaların %64,2’si erkekti. Parankimal yaralanması hastaların OSKǒsi ve pGKS’si, İKK olan ve normal beyin BT’si olan hastalardan anlamlı olarak yüksek saptandı (p<0.05). Çalışmamızda pGKS’nin birinci ve ikinci ölçüm OSKÇ değerleri arasında negatif yönlü anlamlı korelasyon verdiği saptandı (p<0.05). Çalışmamıza almış olduğumuz ve kontrol beyin BT’si çekilen gruplarda, ikinci beyin BT’de saptanan OSKÇ düzeyleri anlamlı olarak yüksek saptandı (p<0.05).
TARTIŞMA: Beyin BT bulguları ve pGKS birlikte değerlendirildiğinde OSKÇ ölçümleri klinik takipte güvenilir ve anlamlı parametrelerdir. Tekrarlayan OSKÇ ölçümlerinin, ikincil yaralanmaların olası olumsuz etkilerini ve başvuru esnasında yaşanan travmanın şiddetini belirlemede faydalı olacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: travmatik beyin hasarı, optik sinir kılıf çapı, kafa içi basınç
Corresponding Author: Rasime Pelin Kavak, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale