Omentopexy versus Falciformopexy for Peptic Ulcer Perforation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-11387 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.11387  

Omentopexy versus Falciformopexy for Peptic Ulcer Perforation

Aydemir Olmez1, Egemen Cicek2, Cemalettin Aydin2, Kuntay Kaplan2, Cuneyt Kayaalp2
1Department of Surgery, Mersin University, Mersin, Turkey
2Department of Surgery, Inonu University, Malatya, Turkey

Introduction
Open or laparoscopic Graham's omentopexy is frequently used in the treatment of peptic ulcer perforation (PUP). The technical difficulty of applying the omental plug, especially in patients with previous omentum resection, has led to the use of falciform ligament for the PUP, and some publications have been reported that it may even be a more advantageous technique than omentopexy. Here, we aimed to compare the retrospective results of patients who underwent falciformopexy or omentopexy for PUP.
Material Method:
Between 1999 and 2018, 303 patients who were followed-up and treated for PUP were included. Patients who had malignancy, gastric resection, definitive ulcer surgery, laparoscopic surgery and nonoperative treatment were excluded from the study. In the remaining patients, either open ometopexy or falciformopexy were applied based on the surgeon choice. These two techniques were compared for intraoperative and postoperative outcomes.
Results:
Falciformopexy (n = 46) and omentopexy (n = 243) groups had similar demographics, but ASA scores were lower in the falciformopexy group. For ulcer size and localization, duration of operation, no difference was found between the groups. There was no significant difference between the groups in terms of general postoperative morbidity and mortality. However, atelectasis was more frequently observed in the omentopexy group, whereas the pexia failure was more frequent in the falciformopexy group (2.6 % ve 8.7 %, p=0.04).
Interpretation:
Falciformopexy is an alternative technique that can be used in situations where it is not possible to use the omentum. It is not superior than omentopexy for the repair of PUP.

Keywords: Falciform ligament, peptic ulcer, perforated, duodenal ulcer, gastric ulcer, repair failure


Peptik ülser perforasyonunda omentopeksi ile falsiformopeksinin karşılaştırılması

Aydemir Olmez1, Egemen Cicek2, Cemalettin Aydin2, Kuntay Kaplan2, Cuneyt Kayaalp2
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

Giriş
Peptik ülser perforasyonunda (PÜP) açık veya laparoskopik graham omentopeksi sıklıkla uygulanan tedavi şeklidir. Özellikle omentum rezeksiyon öyküsü olan hastalarda uygulanmanın teknik zorluğu, PÜP’de falsiform ligament kullanımına yol açmış olup bazı çalışmalarda omentopeksi'den daha avantajlı bir teknik olabileceği bildirilmiştir. Bu çalışmada, PÜP onarımında falsiformopeksi veya omentopeksi uygulanan hastalarımızın retrospektif sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.
Materyal Metod
1999-2018 yılları arasında PÜP nedeniyle takip ve tedavi edilen 303 hasta çalışmaya alındı. Malignite, gastrik rezeksiyon, definitif ülser cerrahisi, laparoskopik cerrahi ve ameliyat dışı tedavi alan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Kalan hastalara ometopeksi veya falsiformopeksi uygulandı. Bu iki teknik intraoperatif ve postoperatif sonuçlar açısından karşılaştırıldı.
Sonuçlar
Falsiformopeksi (n = 46) ve omentopeksi (n = 243) grupları benzer demografik özelliklere sahipti, ancak ASA skorları falsiformopeksi grubunda daha düşüktü. Ülser boyutu ve lokalizasyonu, operasyon süresi açısından gruplar arasında fark saptanmadı. Genel postoperatif morbidite ve mortalite açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Bununla birlikte, omentopeksi grubunda atelektazi daha sık görülürken, peksi başarısızlığı falsiformopeksi grubunda daha sıktı (% 2.6 ve % 8.7, p = 0.04).
Yorum
Falsiformopeksi, omentumu kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanılabilecek alternatif bir tekniktir. PÜP onarımı için omentopeksi'den daha üstün değildir.

Anahtar Kelimeler: Falsiform ligaman, peptik ülser, perforasyon, duodenal ülser, gastrik ülser, onarım yetmezliği
Corresponding Author: Egemen Cicek, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale