Microsurgical reconstruction in pediatric patients: a series of 30 patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 411-416 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.09515  

Microsurgical reconstruction in pediatric patients: a series of 30 patients

Arzu Akçal1, Semra Karşıdağ2, Deniz Özgür Sucu2, Gürsel Turgut2, Kemal Uğurlu2
1Akdeniz University, Deparment Of Plastic And Reconstructive Surgery, Istanbul, Turkey.
2Sisli Etfal Training And Research Hospital, Plastic And Reconstructive Surgery Clinic, Istanbul, Turkey.

BACKGROUND: Free flap surgery in the pediatric population has gained widespread acceptance regarding its technical utility and reliability. Initial concerns as to the feasibility and reliability of the procedure in children were resolved over time.
METHODS: Thirty children (15 boys, 15 girls) were treated in Sisli Etfal Training and Research Hospital, Plastic and Reconstructive Surgery Clinic. Their mean age was 10.8 years. Defects were located on the lower extremity (n=22), head and neck (n=5) and upper extremity (n=3). The etiologies of the defects included vehicle accident, sequelae of burn, traumatic contractures, crush injury, epulis in the maxilla, and gunshot wound.
RESULTS: The free flaps performed in our series were latissimus dorsi muscle flap, combined latissimus dorsi and serratus muscle flaps, serratus anterior muscle flap, cross latissimus dorsi muscle flap, scapular osteomyocutaneous flap, parascapular fasciocutaneous flap, fibular osteocutaneous flap, anterolateral thigh flap, medial circumflex femoral artery perforator flap, and crista iliaca osteocutaneous flap.
CONCLUSION: The advantages of free flaps in children, which include better adaptation of the flap growth and better learning capacity of the children, provide the surgeon with more satisfactory functional and aesthetic results.

Keywords: Free flap, pediatric population, perforator flap.


Çocuk hastalarda mikrocerrahi rekonstrüksiyon: 30 olguluk seri

Arzu Akçal1, Semra Karşıdağ2, Deniz Özgür Sucu2, Gürsel Turgut2, Kemal Uğurlu2
1, Akdeniz Üniversitesi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Istanbul,türkiye.

AMAÇ: Pediatrik popülasyonda serbest doku aktarımı teknik yararlılığı ve güvenililirliği nedeni ile geniş kabul görmektedir. Cerrahi işlemin uygunluğu ve güvenililirliğini içeren başlangış süpheleri artık giderilmiştir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Otuz çocuk hasta (15 erkek, 15 kız) Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde serbest doku aktarımı uygulanarak tedavi edildi. Hastaların defektleri alt ekstremitede (n=22), baş ve boyunda (n=5) ve üst ekstremitede (n=3) yerleşimli idi. Defektlerin etiyolojileri araba kazalarını, yanık sekellerini, travmatik kontraktürlerini, ezilme yaralanmalarını, maksillada epulisi ve ateşli silah yaralanmalarını içerdi.
BULGULAR: Çalışmamızda aktarılan serbest dokular latissimus dorsi kas flebi, kombine latissimus dorsi ve serratus kas flepleri, serratus anterior kas flebi, çapraz latissimus dorsi kas flebi, skapüler osteomyokutanöz flebi, paraskapüler fasyokutanöz flebini, fibuler osteokutanöz flebi, anterolateral uyluk flebini ve medial sirkumfleks femoral arter perforatör flebi ve crista iliaca osteocutanöz flebini içeriyordu.
TARTIŞMA: Serbest doku aktarımının çocuklardaki avantajları arasında yer alan çocuğun daha iyi flep büyümesine adaptasyonu ve çocuğun öğrenme kapasitesi sayesinde cerrahlar daha iyi ve fonksiyonel ve estetik sonuçlar sağlamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Serbest doku aktarımı, çocuk hasta popülasyonu, perforatör flepler.


Arzu Akçal, Semra Karşıdağ, Deniz Özgür Sucu, Gürsel Turgut, Kemal Uğurlu. Microsurgical reconstruction in pediatric patients: a series of 30 patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 411-416

Corresponding Author: Arzu Akçal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale