Investigation of some trace element levels (Zn, Fe, Mn, Mg, Cu, Cd, Co, Pb) in patients with burst fractures [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-08839 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.08839  

Investigation of some trace element levels (Zn, Fe, Mn, Mg, Cu, Cd, Co, Pb) in patients with burst fractures

Shahab Ahmed Salih Gezh1, Aabdurrahman Aycan2, Halit Demir1, Cemal Bozlına3
1Yuzuncu Yil University, Science and Literature Faculty, Chemistry Department. Van, Turkey
2Yuzuncu Yil University, School of Medicine Department of Neurosurgery Van, Turkey
3Van Teaching and Research Hospital, Department of Neurosurgery Van, Turkey

BACKGROUND: In this study, we aimed to investigate some trace element levels (Zn, Fe, Mn, Mg, Cu, Cd, Co, and Pb) in patients with burst fractures in Van Province.
METHODS: The study was performed on the serum samples obtained from the patients with burst fractures admitted to two hospitals during the period between June 15, 2015 and January 20, 2016. The study included a total of 44 participants with no additional pathologies, including 22 patients with burst fractures aged over 18 years who were admitted to the Neurosurgery Department and 22 healthy volunteers. The serum levels of trace and heavy metals including Mn, Cd, Cu, Pb, Fe, Co ve Zn were analyzed by Atomic Absorbance Spectrophotometric (AAS).
RESULTS: The results indicated that the trace levels of Zn, Mn, Cu, Co ve Mg were significantly lower (p<0.001) and the levels of Fe, Cd, and Pb were significantly higher in the patient group compared to the control group. It was also found that the levels of Zn, Mn, Cu, Co ve Mg were lower and the levels of Fe, Cd, and Pb were higher in the patient group compared to the control group.
CONCLUSION: The probability of burst fracture and its causes leading to any injury may be considered as an indicator balance for the concentration of trace elements between patient group and healthy group and may also be a risk factor associated with the bone exposed to burst fracture. Zn, Cd, Mn, Mg, Pb, Fe, Cu and Zn levels may play an important role in the etiology of burst fractures.

Keywords: Burst fracture, Zn, Fe, Mn, Mg, Cu, Cd, Co, Pb, Chemistry


Burst fraktürü olan hastalarda bazı eser element seviyelerinin (Zn, Fe, Mn, Mg, Cu, Cd, Co, Pb) incelenmesi

Shahab Ahmed Salih Gezh1, Aabdurrahman Aycan2, Halit Demir1, Cemal Bozlına3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Van
3Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, Van

AMAÇ: Bu çalışmada Van ilinde burst fraktürü olan hastalarda, bazı eser element seviyelerini (Zn, Fe, Mn, Mg, Cu, Cd, Co ve Pb) araştırmayı amaçladık.

MATERYAL VE METOD: Bu çalışma, 15 Haziran 2015 ile 20 Ocak 2016 tarihleri arasındaki dönemde iki hastaneye başvuran burst fraktürü olan hastalardan alınan serum örnekleri üzerinde yürütülmüştür. Çalışma, ek patolojileri olmayan toplam 44 katılımcıyı kapsamaktadır.Bunlara, 18 yaş üzeri patlama kırıkları olan ve Nöroşirürji Bölümü'ne kabul edilen 22 hasta ve 22 sağlıklı gönüllü dahildir. Mn, Cd, Cu, Pb, Fe, Co ve Zn dahil olmak üzere eserelement ve ağır metallerin serum seviyeleri Atomik Emilim Spektrofotometrisi (AAS) ile analiz edildi.

BULGULAR: Sonuçlar, Zn, Mn, Cu, Co ve Mg iz düzeylerinin anlamlı olarak düşük (p <0.001) olduğunu ve Fe, Cd ve Pb düzeylerinin hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Zn, Mn, Cu, Co ve Mg seviyelerinin daha düşük olduğu ve Fe, Cd ve Pb düzeylerinin kontrol grubuna göre hasta grubunda daha yüksek olduğu bulundu.

SONUÇ: Patlamanın olasılığı ve herhangi bir yaralanmaya neden olan sebepleri, hasta grubu ile sağlıklı grup arasındaki eser element konsantrasyonu için bir gösterge dengesi olarak düşünülebilir ve patlama kırığına maruz kalan kemik ile ilişkili bir risk faktörü olabilir. Burst fraktürü etiyolojisinde Zn, Cd, Mn, Mg, Pb, Fe, Cu ve Zn düzeyleri önemli rol oynayabilir.

Anahtar Kelimeler: Burst fraktürü, CD, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Pb, Zn
Corresponding Author: Aabdurrahman Aycan, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale