Determination of trace element levels inpatients with burst fractures [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(3): 244-248 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.08839  

Determination of trace element levels inpatients with burst fractures

Shahab Ahmed Salih Gezh1, Aabdurrahman Aycan2, Halit Demir1, Cemal Bozlına3
1Department of Chemistry, Yüzüncü Yıl University Faculty of Science and Literature, Van-Turkey
2Department of Neurosurgery, Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van-Turkey
3Department of Neurosurgery, Van Training and Research Hospital, Van-Turkey

BACKGROUND: This study aimed to determine trace element levels (Zn, Fe, Mn, Mg, Cu, Cd, Co, and Pb) in patients with burst fractures in Van Province, Turkey.
METHODS: The study included a total of 44 participants with no additional pathologies, including 22 patients with burst fractures aged over 18 years who were admitted to the neurosurgery departments at two hospitals between June 15, 2015 and January 20, 2016 and 22 healthy volunteers. Serum samples were obtained from all participants to measure the serum levels of trace and heavy elements, including Mn, Cd, Cu, Pb, Fe, Co and Zn, using atomic absorbance spectrophotometry.
RESULTS: The trace element levels of Zn, Mn, Cu, Co, and Mg were significantly lower (p<0.001), whereas those of Fe, Cd, and Pb were significantly higher in the patient group than in the control group. In addition, the levels of Zn, Mn, Cu, Co, and Mg were lower and the levels of Fe, Cd, and Pb were higher in the patient group than in the control group.
CONCLUSION: The probability of burst fracture and its causes leading to any injury may be considered as an indicator balance for the concentration of trace elements between the patient group and control group and may also be a risk factor associated with the bone exposed to burst fracture Significant changes in serum levels of Zn, Cd, Mn, Mg, Pb, Fe, Cu and Zn elements can be observed in patients with burst fractures.

Keywords: Burst fracture, Cd; Co; Cu; Fe; Mg; Mn; Pb; Zn.


Burst kırığı olan hastalarda bazı eser element seviyelerinin incelenmesi

Shahab Ahmed Salih Gezh1, Aabdurrahman Aycan2, Halit Demir1, Cemal Bozlına3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Van
3Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, Van

AMAÇ: Bu çalışmada Van ilinde burst kırığı olan hastalarda, bazı eser element seviyelerini (Zn, Fe, Mn, Mg, Cu, Cd, Co ve Pb) araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma, 15 Haziran 2015 ile 20 Ocak 2016 tarihleri arasındaki dönemde iki hastaneye başvuran burst kırığı olan hastalardan alınan serum örnekleri üzerinde yürütüldü. Çalışma, ek patolojileri olmayan toplam 44 katılımcıyı kapsadı. Bunlara, 18 yaş üzeri patlama kırıkları olan ve nöroşirürji bölümüne kabul edilen 22 hasta ve 22 sağlıklı gönüllü dahildi. Mn, Cd, Cu, Pb, Fe, Co ve Zn dahil olmak üzere eser element ve ağır metallerin serum seviyeleri Atomik Emilim Spektrofotometrisi (AAS) ile analiz edildi.
BULGULAR: Sonuçlar, Zn, Mn, Cu, Co ve Mg iz düzeylerinin anlamlı olarak düşük (p<0.001) olduğunu ve Fe, Cd ve Pb düzeylerinin hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Zn, Mn, Cu, Co ve Mg seviyelerinin daha düşük olduğu ve Fe, Cd ve Pb düzeylerinin kontrol grubuna göre hasta grubunda daha yüksek olduğu bulundu.
TARTIŞMA: Patlamanın olasılığı ve herhangi bir yaralanmaya neden olan sebepleri, hasta grubu ile sağlıklı grup arasındaki eser element konsantrasyonu için bir gösterge dengesi olarak düşünülebilir ve patlama kırığına maruz kalan kemik ile ilişkili bir risk faktörü olabilir. Burst kırığı etiyolojisinde Zn, Cd, Mn, Mg, Pb, Fe, Cu ve Zn düzeyleri önemli rol oynayabilir.

Anahtar Kelimeler: Burst kırığı, CD; Co; Cu; Fe; Mg; Mn; Pb; Zn.


Shahab Ahmed Salih Gezh, Aabdurrahman Aycan, Halit Demir, Cemal Bozlına. Determination of trace element levels inpatients with burst fractures. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(3): 244-248

Corresponding Author: Aabdurrahman Aycan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale