Role of Neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in identifying Complicated Appendicitis in the Pediatric Emergency Department [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-06709 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.06709  

Role of Neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in identifying Complicated Appendicitis in the Pediatric Emergency Department

Binnaz Çelik1, Hülya Nalçacıoğlu2, Mustafa Özçatal3, Yasemin Altuner Torun4
1Kayseri Education And Research Hospital, Department Of Pediatrics, Kayseri Turkey
2Kayseri Education And Research Hospital, Department Of Pediatric Nephrology, Kayseri Turkey
3Kayseri Education And Research Hospital, Department Of Pediatric Surgery, Kayseri, Turkey
44kayseri Education And Research Hospital, Department Of Pediatric Hematology-oncology, Kayseri, Turkey

Background: The objective was to evaluate the potential clinical utility of baseline hematological parameters on admission as adjuncts in identifying complicated and uncomplicated appendicitis in children.
Methods: From 2015 to 2016, 334 pediatric patients who underwent curative surgery for acute appendicitis were retrospectively investigated. We categorized the patients into complicated or uncomplicated appendicitis based on the histopathological reports. The clinical features and baseline hematological parameters including leukocyte count, neutrophil percentage, thrombocyte count, Neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), platelets to lymphocyte ratio (PLR), mean platelet volume, red cell distribution width, platelet distribution width were compared among the groups.
Results: Complicated acute appendicitis was found in 36 (10.8%) patients. WBC (p <.001), neutrophil percentage (p <.001), NLR (p <.001), PLR (p =.004) were higher in complicated appendicitis compared with uncomplicated group while the RDW, MPV, PDW levels were uninformative.
Analysis of ROC curves yielded the cutoff values of 14.870 cell/mm3 for WBC (area under the curve [AUC], 0.675; sensitivity, 86,1%; specificity, 41.6%), 10.4 for NLR (AUC, 0.717; sensitivity, 61.1%; specificity, 73.2%), 284 for PLR (AUC, 0.647; sensitivity, 42%; specificity, 86%, özgüllük,% 73.2) were the most accurate in identifying complicated acute appendicitis.
Conclusions: The present study showed that patients with higher NLR and PLR levels might be more likely to develop complication in patients with acute appendicitis. We recommend using NLR and PLR combined with physical examination, imaging studies and other laboratory tests to help clinicians for identifying high-risk acute appendicitis patients in emergency department.

Keywords: Acute Appendicitis, Complicated, Neutrophil-to-lymphocyte ratio, Platelet to lymphocyte ratio, Pediatrics


Pediatrik Acil Serviste Komplike Apandisitin Belirlenmesinde Nötrofil-Lenfosit Oranı ve Trombosit-Lenfosit Oranının Rolü

Binnaz Çelik1, Hülya Nalçacıoğlu2, Mustafa Özçatal3, Yasemin Altuner Torun4
1Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Departmanı, Kayseri, Türkiye
2Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Departmanı, Kayseri, Türkiye
3Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Departmanı, Kayseri, Türkiye
4Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Departmanı, Kayseri, Türkiye

Amaç: Çocuklarda komplike ve komplike olmayan apandisitin saptanmasında yardımcı olarak başlangıç ​​hematolojik parametrelerin olası klinik faydalarını değerlendirmek amaçlandı.
Yöntemler: 2015'ten 2016'ya kadar akut apandisit için küratif cerrahi geçiren 334 pediatrik hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaları histopatolojik raporlara dayanarak komplike veya komplike olmayan apandisit olarak sınıflandırdık. Klinik bulgular ve temel hematolojik parametrelerden lökosit sayısı, nötrofil yüzdesi, trombosit sayısı, nötrofil-lenfosit oranı (NLR), trombosit-lenfosit oranı (PLR), ortalama trombosit hacmi, kırmızı hücre dağılım genişliği, trombosit dağılım genişliği gruplar arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: Komplike akut apandisit 36 ​​(% 10.8) hastada bulundu. Komplike apandisitte WBC (p <.001), nötrofil yüzdesi (p <.001), NLR (p <.001), PLR (p =.004) komplike olmayan gruba göre daha yüksek iken, RDW, MPV, PDW düzeyleri anlamlı fark bulunmadı.
ROC eğrilerinin analizi, WBC için 14.870 hücre / mm3 (eğri altındaki alan [AUC], 0.675; duyarlılık,% 86,1; özgüllük,% 41.6), NLR için 10.4 (AUC, 0.717; duyarlılık, %61.1,özgüllük,% 73.2 ), PLR için 284 (AUC, 0.647; duyarlılık,% 42; özgüllük,% 86)komplike akut apandisitin belirlenmesinde en iyi kestirim değerler olarak bulundu.
Sonuçlar: Bu çalışma, daha yüksek NLR ve PLR ​​düzeylerine sahip akut apandisitli hastalarda komplikasyon gelişme olasılığının daha yüksek olabileceğini göstermiştir. Klinisyenlerin acil servisteki yüksek riskli akut apandisit hastalarını tespit etmelerine yardımcı olmak için fizik muayene, görüntüleme çalışmaları ve diğer laboratuvar testleri ile birlikte NLR ve PLR ​​kullanılmasını öneririz.

Anahtar Kelimeler: Akut Apandisit, Komplike, Nötrofil-Lenfosit Oranı, Platelet-Lenfosit Oranı, Pediatri
Corresponding Author: Binnaz Çelik, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale