The Effect of Early Physiotherapy on Biochemical Parameters in Major Burn Patients: A Burn Center’s Experience [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-05950 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.05950  

The Effect of Early Physiotherapy on Biochemical Parameters in Major Burn Patients: A Burn Center’s Experience

Murat Ali Çınar1, Kezban Bayramlar1, Ahmet Erkılıç2, Ali Güneş2, Yavuz Yakut1
1Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Hasan Kalyoncu University Faculty of Health Sciences, Gaziantep,Turkey
225 Aralık State Hospital, Burn Center, Gaziantep, Turkey

Background: This study planned to investigate the effect of early physiotherapy on biochemical parameters in major burn patients.
Methods: Ten women (50%) and 10 men (50%) aged 21–47 years old were included in this study. Participants were divided into two groups: one group was the treatment group and the other was the control group. In the treatment group, patients were admitted to the physiotherapy programme from the first day they have been hospitalised, in addition to their routine treatment (medical, surgery, etc.), for 4 days per week. It consisted of parameters such as early mobilisation and ambulatory training, chest physiotherapy, and both active and passive normal joint movement exercises. The days of treatment were determined as Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Patients could not be treated on a Monday because that was surgery day. The control group consisted of patients who could not receive physiotherapy due to various reasons. All patients included in the study were evaluated weekly for 6 weeks after admission to the hospital. Parameters such as demographic information, characteristics of burn injury, C-reactive protein, fibronectin, transferrin and prealbumin were evaluated. Results: When the results obtained were considered; there was a significant difference in favour of the treatment group for all biochemical parameters (p <.05). From the second week, a significant increase was observed in prealbumin values in the treatment group. (p <.05). A significant increase was observed in fibronectin after the fourth week (p <.05).
Conclusions: We believe that early physiotherapy should be included in the treatment in major burns. Early phyotherapy may reduce the effects of hypermetabolic response after major burns There is a need for multi-centered and broader studies.

Keywords: Major burns, early physiotherapy, fibronectin, prealbumin, biochemical parameters


Majör Yanıklı Hastalarda Erken Dönem Fizyoterapinin Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi: Bir Yanık Merkezi Deneyimi

Murat Ali Çınar1, Kezban Bayramlar1, Ahmet Erkılıç2, Ali Güneş2, Yavuz Yakut1
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Gaziantep
225 Aralık Devlet Hastanesi, Yanık Merkezi,Gaziantep

Amaç: Bu çalışma, majör yanıklı hastalarda erken dönem fizyoterapinin biyokimyasal parametreler üzerine etkisini araştırmak amacıyla planlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, yaşları 21-47 arasında değişen 10 kadın (%50), 10 erkek (%50) toplam 20 hasta alındı. Çalışmaya alınan hastalar, tedavi ve kontrol gurubu olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Tedavi grubundaki hastalar, hastaneye yattıkları ilk günden itibaren rutin tedavilerine (medikal, cerrahi vs.) ek olarak haftada 4 gün olmak üzere fizyoterapi programına alındı. Fizyoterapi programı; erken mobilizasyon ve ambulasyon eğitimi, pulmoner fizyoterapi, aktif ve pasif normal eklem hareketi egzersizleri gibi parametreleri içermekteydi. Tedavi günleri salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü olarak belirlendi. Pazartesi ameliyat günü olduğundan hastalara tedavi yapılamadı. Kontrol grubu, çeşitli nedenlerden dolayı fizyoterapi alamayan hastalardan oluşturuldu. Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların hastaneye yatışlarından itibaren 6 hafta boyunca haftalık olarak değerlendirmeleri yapıldı. Değerlendirmede demografik bilgiler, yanık hasarının özellikleri, c-reaktif protein, fibronektin, transferrin ve prealbumin gibi parametrelere bakıldı.
Bulgular: Çalışmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında; tüm biyokimyasal parametrelerde tedavi grubu lehine anlamlı olduğu gözlendi (p<0.05). Prealbuminde tedavi grubunda 2. haftadan itibaren anlamlı bir yükselme görüldü (p<0.05). Fibronektinde de tedavi grubunda 4. haftadan itibaren anlamlı bir artış gözlendi (p<0.05).
Tartışma: Erken fizyoterapi yanık tedavisinin önemli bir parçasıdır. Majör yanık sonrası görülen hipermetabolik cevabın etikisinin azaltılmasında, erken dönem fizyoterapinin etkili olabileceği görüşündeyiz. Ancak çok merkezli ve daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır

Anahtar Kelimeler: Majör yanıklar, erken fizyoterapi, fibronektin, prealbumin, biyokimyasal parametreler
Corresponding Author: Murat Ali Çınar, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale