Investigation of Relationship Between Severity of Injury, Return to Work, Impairment and Activity Participation in Hand and Forearm Injuries [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(2): 120-126 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.04741  

Investigation of Relationship Between Severity of Injury, Return to Work, Impairment and Activity Participation in Hand and Forearm Injuries

Negihan Çakır1, Ramazan Hakan Özcan2, Ali Kitiş3, Nihal Büker3
1Bornova State Hospital
2Pamukkale University, Department Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery
3Pamukkale University School Of Physical Therapy And Rehabilitation

Background: Forearm, hand injuries are the main cause of work-related disability. This study was planned to investigate the relationship between severity of injury, return to work, impairment, activity participation in patients with hand, forearm injuries.
Methods: Thirty patients have had forearm, hand injuries with mean age of 31±11,13 years were participated. Injury severity was evaluated with Modified Hand and Forearm Injury Severity Scoring (MHISS) after surgery. Patients were evaluated with Jebsen Hand Function Test (JHFT), Buck-Gramko scoring at 8th week. Also grip strength was evaluated with dynamometer, disability/symptom score was evaluated with Turkish version of Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand (DASH-T) questionnaire at 12th week of injury.
Results: It was found a statistically significant relation between MHISS, hand strength, time of return to work, DASH-T ve Buck-Gramko scores in patients with forearm, hand injuries (p≤ 0,05). It was found higher impairment level at body structure and body functions (1,86±1,47) in body functions level, writing (2,06±1,50) in activity regarding ICF framework.
Conclusion: It was concluded that return to work and activity and participation is delayed in the higher score of MHISS. DASH-T scores was the most important factor in returning to work. Also there is a positive relation between return to work, activity and participation in patients.

Keywords: Hand and forearm injury, severity of injury, disability, activity participation.


El ve Önkol Yaralanmalarında Yaralanma Ciddiyeti ile İşe Geri Dönüş, Bozukluk, Aktivite ve Katılım Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Negihan Çakır1, Ramazan Hakan Özcan2, Ali Kitiş3, Nihal Büker3
1Bornova Devlet Hastanesi
2Pamukkale Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerahi Abd
3Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Amaç: Önkol, el yaralanmaları işle ilişkili özrün temel nedenidir. Çalışma el ve önkol yaralanmaları sonrası yaralanma ciddiyetleri ile işe geri dönüş süresi, aktivite ve katılım düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla planlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya yaş ortalamaları 31±11,13 yıl (18-63 yıl) olan el ve önkol yaralanmalı toplam 130 hasta dahil edilmiştir. Modifiye El ve Önkol Yaralanması Ciddiyet Skorlaması (MEYCS) ile yaralanma ciddiyeti belirlenmiştir. Yaralanmadan sonra 8.haftada Jebsen El Fonksiyon Testi (JEFT), Buck-Gramko skorlaması uygulanmıştır. Bozukluk/semptom skorunun değerlendirilmesi için 12. haftada Kol, Omuz ve El Sorunları Anketi’nin Türkçe versiyonu (DASH-T) kullanılmış, kavrama kuvveti ölçümü yapılmıştır. Hastaların işe geri dönüş süreleri kaydedilmiştir.
Bulgular: Çalışmanın sonunda MEYCS ile hastaların eski işlerine geri dönüş süresi, kavrama kuvveti değerleri, DASH-T skorları ve Buck Gramko skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu gözlenmiştir (p< 0,05). MEYCS ile JEFT arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır (p>0,05). Hastalar UFÖSS sistemine göre değerlendirildiğinde; vücut işlevleri bölümünde vücut yapı ve fonksiyonları (1,86±1,47), aktivite bölümünde yazı yazmada (2,06±1,50) en yüksek bozukluk düzeyine sahip oldukları bulunmuştur.
Sonuç: Sonuç olarak yaralanma ciddiyet düzeyinin yüksekliği aktiviteye geri dönüşü, katılımı, işe geri dönüşü geciktirmiştir. DASH-T skorlarının işe geri dönüşe en fazla etki eden faktör olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca el, önkol yaralanmalı hastalarda, aktiviteye geri dönüş ve katılım ile işe geri dönüş zamanı arasında pozitif ilişki vardır.

Anahtar Kelimeler: El ve Önkol yaralanması, yaralanma ciddiyeti, bozukluk, aktivite ve katılım, işe geri dönüş.


Negihan Çakır, Ramazan Hakan Özcan, Ali Kitiş, Nihal Büker. Investigation of Relationship Between Severity of Injury, Return to Work, Impairment and Activity Participation in Hand and Forearm Injuries. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(2): 120-126

Corresponding Author: Ali Kitiş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale