Comparison of epidural analgesia combined with general anesthesia and general anesthesia for postoperative cognitive dysfunction in elderly patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(1): 30-36 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.04135  

Comparison of epidural analgesia combined with general anesthesia and general anesthesia for postoperative cognitive dysfunction in elderly patients

Günseli Orhun1, Zerrin Sungur1, Kemalettin Koltka1, Meltem Savran Karadeniz1, Hacer Ayşe Yavru1, Hakan Gürvit2, Mert Şentürk1
1Department of Anesthesiology and Intensive Care, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of Neurology, Behavioral Neurology and Movement Disorders Unit, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Cognitive dysfunction in the early postoperative course is common for the elderly population. Anesthetic management may affect postoperative cognitive decline. Effective analgesia, early recovery and modulation of the stress response are advantages of neuraxial blocks. This study aims to compare the effects of general anesthesia and the combination of general anesthesia with epidural analgesia for postoperative cognitive dysfunction (POCD). We hypothesized that neuraxial block combined with general anesthesia (GA) would have a favorable influence on POCD prevention.
METHODS: Patients above 60 years undergoing non-cardiac surgery were included in this randomized, prospective study and randomized into two groups. Patients in the first group (GI) were treated under GA, whereas in the second group (GII), epidural analgesia was combined with GA. Patients’ cognitive function was assessed before and one week after surgery using a neuropsychological test battery. POCD was defined as a drop of one standard deviation from baseline on two or more tests.
RESULTS: A total of 116 patients were allocated for the final analysis. Demographic and operative data were similar between groups, except maximum pain scores, which were significantly higher in GI than GII (4.9±2.8 vs. 1.7±1.7; p<0.001, respectively). The incidence of POCD was comparable between groups (26% in GI and 24% in GII). Memory performance, visuospatial functions, and language skills tests were significantly higher in GII compared to GI.
CONCLUSION: General anesthesia and epidural analgesia combined with general anesthesia resulted in similar POCD in elderly patients undergoing abdominal surgery. However, in combined anesthesia group memory, language skills and visuospatial functions appeared to be better preserved. Effective pain control might contribute to preventing cognitive decline in some domains.

Keywords: Cognitive dysfunction, elderly; epidural analgesia; general anesthesia; postoperative pain.


İleri yaş grubu hastalarda genel ve epidural anestezi ile yalnızca genel anestezi uygulamalarının nörokognitif fonksiyonlara etkilerinin karşılaştırılması

Günseli Orhun1, Zerrin Sungur1, Kemalettin Koltka1, Meltem Savran Karadeniz1, Hacer Ayşe Yavru1, Hakan Gürvit2, Mert Şentürk1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi

AMAÇ: Ameliyat sonrası erken dönemde kognitif bozukluk yaşlı popülâsyonda sık görülür. Anestezi yönetimi ameliyat sonrası kognitif düşüşü etkileyebilir. Etkin analjezi, erken derlenme ve stres yanıtın modülasyonu nöroaksiyel blokların avantajlarıdır. Bu çalışmanın amacı, genel anestezi ve epidural analjezi ile kombine edilen genel anestezinin postoperatif kognitif bozukluk (PKB) için etkisini karşılaştırmaktır. Hipotezimiz genel anestezi (GA) ile birlikte nöroaksiyel bloğun, PKB önlenmesinde olumlu bir etkisi olacağıydı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kalp cerrahisi dışında operasyona gelen 60 yaşın üstündeki hastalar bu ileriye yönelik randomize çalışmaya dâhil edildi ve hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci gruptaki hastalara (GI) GA uygulandı; ikinci grupta (GII) ise epidural analjezi ile GA kombine edildi. Hastaların kognitif fonksiyonları, nöropsikolojik test bataryası kullanılarak ameliyattan bir hafta önce ve bir hafta sonra değerlendirildi. PKD, iki veya daha fazla testte bazal değerden bir standart sapma düşüş olarak tanımlandı.
BULGULAR: Çalışmayı toplam 116 hasta tamamladı. GI’de GII’den anlamlı olarak yüksek olan maksimum ağrı skorları hariç (sırasıyla, 4.9±2.8’e karşılık 1.7±1.7; p<0.001) demografik ve operatif veriler gruplar arasında benzerdi. PKD insidansında gruplar arasında fark saptanmadı (GI’de %26 ve GII’de %24). Bellek performansı, görsel mekânsal fonksiyonlar ve dil beceri testleri GII’de GI’e göre anlamlı olarak yüksek bulundu.
TARTIŞMA: Genel anestezi ve genel anestezi ile kombine epidural analjezi, abdominal cerrahi geçiren yaşlı hastalarda benzer PKD insidansı ile sonuçlandı. Bununla birlikte, kombine anestezi grubunda hafıza, dil becerileri ve görsel mekânsal fonksiyonların daha iyi korunduğu görüldü. Etkin ağrı kontrolü bazı alanlarda kognitif işlevlerin korunmasında katkı sağlayabilir durmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat sonrası ağrı, ileri yaş, kognitif bozukluk, genel anestezi, epidural analjezi


Günseli Orhun, Zerrin Sungur, Kemalettin Koltka, Meltem Savran Karadeniz, Hacer Ayşe Yavru, Hakan Gürvit, Mert Şentürk. Comparison of epidural analgesia combined with general anesthesia and general anesthesia for postoperative cognitive dysfunction in elderly patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(1): 30-36

Corresponding Author: Zerrin Sungur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale