Should we still doubt the success of emergency oncologic colorectal surgery?: A Retrospective Study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-04043 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.04043  

Should we still doubt the success of emergency oncologic colorectal surgery?: A Retrospective Study

Nihan Acar, Turan Acar, Erdinc Kamer, Fevzi Cengiz, Kemal Atahan, Haldun Kar, Mehmet Hacıyanlı
İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, Department of General Surgery, İzmir

Background:
In recent years, the importance of oncologic principles in colorectal cancer (CRC) surgery has been emphasized in many studies. Although it is known that emergency surgery is related with high morbidity and mortality rates, their adequacy and prognosis in maintaining oncologic principles are still controversial.
The aim of this study was to compare the clinicopathological features of CRC patients who underwent emergency and elective surgical resection, to evaluate their compatibility with oncologic principles and to evaluate their short / long term results.
Methods:
Of the patients underwent surgery for CRC, 564 were included in the study. The patients were divided into two groups according to their surgical conditions as emergency (Group 1) and elective (Group 2).
Demographics, clinicopathological features, prognostic factors and survival rates of the patients were evaluated retrospectively.
Results:
There were 104 (18.4%) patients in group 1 and 460 (81.6%) patients in group 2. 61.2% of the patients were male and the mean age was 64.27.
There were statistically significant differences between the groups in age distribution, tumor localization, surgical procedures, T- N classification, AJCC stage, presence of mucinous subtype, lymphovascular and perineural invasion.
Mean tumor diameter was 5.23 ± 3.48 cm. There was no difference between the groups in terms of adequacy of lymph node harvest, except in patients underwent low anterior resection.
Mean survival time was 475.212 days and median survival time was 376 days. The disease-free and overall survival rates were higher in group 2.
Conclusion:
Despite the appropriate oncologic resection, CRC patients operated under emergency conditions had worse short-term and long-term results than the ones operated under elective conditions. Therefore, we believe that the prevalence of colorectal cancer screening programs should be increased in order to reduce the rate of emergency surgery.

Keywords: Emergency, colorectal cancer, lymph node, morbidity, mortality, prognosis.


Acil onkolojik kolorektal cerrahinin başarısından hala şüphe etmeli miyiz?: Retrospektif Çalışma

Nihan Acar, Turan Acar, Erdinc Kamer, Fevzi Cengiz, Kemal Atahan, Haldun Kar, Mehmet Hacıyanlı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Amaç:
Son yıllarda birçok yayında, kolorektal kanser (KRK) cerrahisinde onkolojik prensiplerin önemi vurgulanmaktadır. Acil ameliyalatların yüksek morbidite ve mortalite oranlarına sahip olduğu bilinmekle birlikte, onkolojik prensipleri sağlamadaki yeterliliği ve prognozu hala tartışmalıdır.
Bu çalışmanın amacı, acil ve elektif cerrahi rezeksiyon yapılan KRK hastalarının klinikopatolojik özelliklerini karşılaştırmak, onkolojik ilkelere uygunluğunu ve kısa / uzun dönem sonuçlarını değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem:
Kolorektal kanser tanısıyla opere edilen 564 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar ameliyat koşuluna göre acil (Grup 1) ve elektif (Grup 2) olmak üzere iki gruba ayrıldı.
Hastaların demografik, klinikopatolojik özellikleri, prognostik faktörleri ve sağkalımları retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular:
Grup 1'de 104 (% 18.4), grup 2'de 460 (% 81.6) hasta vardı. Hastaların % 61,2'si erkek ve yaş ortalaması 64.27 idi.
Gruplar arası yaş dağılımı, tümör lokalizasyonu, uygulanan cerrahi prosedür, T- N sınıflaması, AJCC evresi, müsin alt tipi, lenfovasküler ve perinöral invazyonu mevcudiyeti açısından istatistiksel önemli farklılıklar mevcut idi.
Ortalama tümör çapı 5.23 ± 3.48 cm idi. Gruplar arası, low anterior rezeksiyon yapılan hastalar haricinde, disseke edilen lenf nodu yeterliliği açısından farklılık yok idi.
Ortalama sağkalım süresi 475.212 gün ve ortanca sağkalım süresi 376 gündü. Hastalıksız ve genel sağkalım oranları grup 2’de daha yüksek idi.
Sonuç:
Acil şartlarda opere edilen KRK hastaları, uygun onkolojik rezeksiyon uygulanmasına rağmen, elektif şartlara göre daha kötü kısa ve uzun dönem sonuçlara sahipti. Bu nedenle, acil cerrahi oranlarını azaltmak için kolorektal kanser tarama programlarının yaygınlığının artırılması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Acil, kolorektal kanser, lenf nodu, morbidite, mortalite, prognoz.
Corresponding Author: Nihan Acar, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale