Mid-term Results of Displaced Acetabulum Fractures Surgically Treated via Anterior Intra-pelvic Approach (Modified Stoppa) [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-03835 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.03835  

Mid-term Results of Displaced Acetabulum Fractures Surgically Treated via Anterior Intra-pelvic Approach (Modified Stoppa)

Ömur Çağlar1, Saygın Kamacı1, Şenol Bekmez2, Ahmet Mazhar Tokgözoğlu1, Bülent Atilla1, Emre Acaroğlu3
1Department Of Orthopaedic Surgery, Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Department Of Orthopaedic Surgery, Çankaya Hospital, Ankara, Turkey
3Department Of Orthopaedic Surgery, Memorial Hospital, Ankara, Turkey

Background: The purpose of this study was to evaluate the radiological and clinical mid-term results of the patients with displaced acetabular fractures surgically treated with open reduction and internal fixation via Anterior Intra-pelvic Approach (AIP).

Methods: We retrospectively reviewed 12 patients with displaced acetabular fractures treated surgically via AIP approach. Patients were analyzed for Letournel’s acetabular fracture classification, associated injuries, time to surgery, additional surgical procedures needed, perioperative and postoperative complications, radiologic and functional results.

Results: Of the 12 patients, the male/female ratio was 1/2, the mean age was 40.5 ± 16.2 (16-64) years. The mean follow-up time was 59.8 ± 32.2 (12-124) months. Seven patients had both column fractures, 3 patients had anterior column + posterior hemitransverse fractures, 1 patient had transverse + posterior wall and 1 patient had anterior column fracture. The mean time to surgery was 6.6 ± 4.4 (2–16) days. The mean intra-operative blood transfusion was 830 (300 – 2000) ml. Intra-operative and post-operative complications were noted in 8 patients. The mean Merle d'Aubigné and Postel score was 14.5 ± 2.7 (10-18). Six patients with anatomical reduction of the fracture shower excellent/good functional and radiologic outcomes. Three patients with non-anatomic reduction developed post-traumatic arthrosis that was treated with total hip arthroplasty.

Conclusion: AIP approach provides a satisfactory exposure for the surgical treatment of displaced anterior wall/column and both column acetabular fractures. Clinical outcome is directly related with the reduction quality. Patients with poor reduction are most likely to develop mid-term complications like hip joint arthrosis.

Keywords: Acetabulum fracture, Anterior intra-pelvic approach, modified Stoppa approach, both column, anterior wall, anterior column


Anterior Intra-pelvik Yaklaşımla (Modifiye Stoppa) Tedavi Edilen Deplase Asetabulum Kırıklarının Orta Dönem Sonuçları

Ömur Çağlar1, Saygın Kamacı1, Şenol Bekmez2, Ahmet Mazhar Tokgözoğlu1, Bülent Atilla1, Emre Acaroğlu3
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatolji Anabilim Dalı, Ankara
2Çankaya Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, Ankara
3Memorial Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, Ankara

Amaç: Bu çalışmanın amacı deplase asetubulum kırıklarının cerrahi tedavisinde anterior-intra pelvik (AIP) yaklaşımla açık redüksiyon ve içten tespitin etkinliğini, orta dönem klinik ve radyolojik sonuçlarını ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Deplase asetabulum kırığı tanısıyla başvuran hastalardan AIP yaklaşım ile açık yerleştirme ve içten tespit uygulanan 12 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalar, kırık tipi, ek yaralanma varlığı, ameliyata kadar geçen süre, ek cerrahi girişim ihtiyacı, perioperatif komplikasyonlar, radyografik ve fonksiyonel sonuçlar açısından değerlendirildi.

Sonuçlar: Erkek/kadın oranı 1/2 idi. Ortalama yaş 40.5 ± 16.2 (16-64) yıldı. Ortalama takip süresi 59.8 ± 32.2 (12-124) aydı. Yedi hastada çift kolon, 3 hastada anterior kolon+posterior hemitransvers, 1 hastada transvers + posterior duvar ve 1 hastada anterior kolon kırık paterni mevcuttu. Hastalar, ortalama 6.6 ± 4.4’ıncı (2-16) günde opere edildi. İntraoperatif kan transfüzyonu ortalama 830 (300-2000) ml idi. Sekiz hastada intra-operatif ve post-operatif komplikasyonlar gözlemlendi. Ortalama Merle d'Aubigné and Postel skoru 14.5 ± 2.7 (10-18) idi. Anatomik redüksiyon elde edilen 6 olguda mükemmel/iyi fonksiyonel ve radyolojik sonuç gözlemlendi. Anatomik olmayan redüksiyon elde edilen 3 hastada orta dönemde post-travmatik kalça artrozu gelişti ve total kalça replasmanı ile tedavi edildi.

Tartışma: AIP yaklaşım, asetabulumun deplase anterior duvar/kolon ve özellikle çift kolon kırıklarının cerrahi tedavisinde yeterli açılımı sağlar. Klinik sonuçlar, redüksiyon kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Anatomik olmayan redüksiyon elde edilen hastalarda orta-dönemde kalça eklem artrozu açısından dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar sözcükler: Asetabulum kırığı, anterior intra-pelvik yaklaşım, modifiye Stoppa, çift kolon, anterior kolon, anterior duvar
Corresponding Author: Saygın Kamacı, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale