Evaluation of Current Therapeutic Approach to Obstructive and Perforated Colorectal Cancers [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-03828 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.03828  

Evaluation of Current Therapeutic Approach to Obstructive and Perforated Colorectal Cancers

Selçuk Kaya1, Ahmet Seker1, ÖNDER ALTIN1, Yunus Emre Altuntaş1, Levent Kaptanoglu2, Metin Kement2, Nejdet Bildik1, Hasan Kucuk1
1University of Health Sciences, Kartal Training and Research Hospital, Department of General Surgery
2Department of General Surgery, Bahcesehir Univercity, Medical Faculty, VM Medical Park Hospital, Istanbul, Turkey.

Background: Late diagnosis continues to be a significant problem in the treatment of colorectal cancer (CRC). Most cases require emergency surgical intervention due to acute intestinal obstruction or perforation. This retrospective study was formed from an assessment of the clinical presentation, treatment, early results, and survival of patients with CRC undergoing emergency surgery for acute obstruction or perforation.
Material and Methods: Between 2012 and 2017, 612 patients underwent surgery for CRC. In all, 179 patients who required emergency treatment were retrospectively evaluated according to age, gender, significant comorbidities, physiological status, surgical indications, tumor location, tumor stage, perioperative blood transfusion rate, type of surgery, and the length of the operation and hospitalization.
Results: In total, 152 (85%) patients had a complete obstruction and 27 (15%) patients had perforation. A major postoperative complication was identified nearly in half of the patients. The overall mortality rate was 12% (22 patients). Mortality was seen in % 12 (18 patients) cases received surgery due to obstruction and in % 15 (4 patients) cases received surgery due to perforation. Perioperative blood transfusion and a high Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II score were independent factors that predicted a major complication. Advanced age and a perioperative blood transfusion were statistically independent prognostic factors for mortality.
Conclusion: As seen in other research, the results of this study also revealed a high perioperative morbidity and mortality rate in patients with CRC who required urgent surgery. Early detection and treatment of this disease with screening programs can be life-saving.

Keywords: perforation, obstruction, colorectal cancer


Obstrükte ve Perforasyonlu Kolorektal Kanser Hastalarına Güncel Tedavi Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Selçuk Kaya1, Ahmet Seker1, ÖNDER ALTIN1, Yunus Emre Altuntaş1, Levent Kaptanoglu2, Metin Kement2, Nejdet Bildik1, Hasan Kucuk1
1S.B.Ü Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2Bahcesehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, VM Medical Park Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Kolorektal kanserin (KRK) tedavisinde tanıda gecikme önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Bir çok vaka akut bağırsak obstrüksiyonu ya da perforasyonundan ötürü acil cerrahi müdehaleyi gerektirir. Bu retrospektif çalışma akut obstrüksiyon ya da peforasyon için acil cerrahi müdehaleye maruz kalan KRK'li hastaların sağkalımı, erken postoperatif sonuçları, tedavileri ve klinik durumlarını değerlendirmeyi amaçlamıştır.
Gereç ve Yöntemler: 2012-2017 yılları arasında toplam 612 hasta KRK nedeniyle ameliyat edildi. Bu hastalar içinde acil müdehale gerektiren 179 hasta yaş, cinsiyet, komorbidite, fizyolojik durum, cerrahi endikasyon, tümör lokalizasyonu, tümör evresi, perioperatif kan transfüzyon oranı, cerrahi müdehale şekli ve hastanede kalma ve operasyon retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Toplamda 152 (%85) hastada tam obstrüksiyon, 27 hastada (%15) perforasyon vardı. Major postoperatif komplikasyon hastaların neredeyse yarısında gözlendi. Genel mortalite oranı % 12 (22 hasta) idi.Obstrüksiyon nedeniyle opere edilen hastaların %12'de (18 hasta), perforasyon nedeniyle ameliyat edilen hastaların ise %15'de (4 hasta) mortalite gelişti. Peroperatuar kan transfüzyonu ve yüksek ASA skoru majör komplikasyonu öngören bağımsız prognostik faktörler olarak tespit edilirken, ileri yaş ve peroperatuar kan transfüzyonu mortaliteyi öngören bağımsız risk faktörü olarak bulundu.
Sonuç: Başka çalışmalarda da görüldüğü üzere, bizim yazımızda da acil cerrahi girişim gerektiren KRK hastalarında yüksek oranda peroperatuar morbidite ve mortaliteye rastladık. Tarama programları yardımıyla erken tanı ve tedavi bu hastalıkta yaşam kurtarıcı rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar sözcükler: perforasyon, obstrüksiyon, kolorektal kanser
Corresponding Author: Selçuk Kaya, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale