The value of inflammatory markers in diagnosing acute appendicitis in pregnant patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-03456 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.03456  

The value of inflammatory markers in diagnosing acute appendicitis in pregnant patients

Ahmet Akbas1, Zeliha Aydın Kasap2, Nadir Adnan Hacım1, Merve Tokocin1, Yuksel Altinel1, Hakan Yigitbas1, Serhat Meric1, Bakiye Okumus3
1Health Ministry University Hospital, Bagcilar Research And Training Hospital, General Surgery Department
2Karadeniz Technical University Medical Faculty, Biostatistics And Medical Informatics Department
3Istinye University Medical Faculty, Obstetrics And Gynecology Department

BACKGROUND: Acute appendicitis (AA) is the most common extra-obstetric condition requiring surgery during pregnancy. AA diagnosis is made by laboratory tests along with anamnesis and physical examination findings. Due to the physiological and anatomical changes during the pregnancy, AA diagnosis is more challenging in pregnant women compared to non-pregnant patients. The present study evaluated the significance of white blood cell counts (WBC), neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), C-reactive protein/albumin ratio (CAR) and lymphocyte-to-C-reactive protein ratio (LCR) to diagnose acute appendicitis during pregnancy.
METHODS: Pregnant patients admitted to General Surgery Inpatient Clinic with AA pre-diagnosis in September 2015-December 2019 period were screened using International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems-10 (ICD-10) diagnosis code (K35= acute appendicitis, Z33= pregnancy), and AA patients were identified retrospectively. The patients were divided into two groups. The Group I included the patients who had appendectomy due to AA and had suppurative appendicitis diagnosis based on pathological evaluation. On the other hand, Group II had the patients admitted as inpatient with AA pre-diagnosis, but discharged from the hospital with full recovery without operation. The Group III, i.e. the control group, on the other hand, was constituted by 32 randomly and prospectively recruited healthy pregnant women who were willing to participate in the study and who had matching study criteria among the patients followed in Obstetrics and Gynecology outpatient clinic of our hospital.
RESULTS: The study included 96 pregnant women with an average age of 29.20 ± 4.47 years (32 healthy pregnant women, 32 pregnant women followed for acute abdominal observation and 32 pregnant women who underwent appendectomy). Of these patients, three cases who turned out not to have suppurative appendicitis (negative appendectomy) and two cases found to have perforated appendicitis based on intraoperative and histopathological evaluations were excluded. The results showed that Group I patients had significantly higher WBC (p = 0.001), CAR (p = 0.001) and NLR (p = 0.001), but significantly lower LCR values (p = 0.001) compared to the Groups II and III. Besides, based on logistic regression analysis, it was revealed that higher WBC, CAR and NLR values and lower LCR values were independent variables that could be used for the diagnosis of AA in pregnant women.
CONCLUSION: Considering WBC, NLR, CAR and LCR parameters in addition to medical history, physical examination and imaging techniques could help clinicians diagnose acute appendicitis in pregnant women.

Keywords: Acute appendicitis, CRP albumin ratio, Lymphocyte, Neutrophil, Pregnancy


Gebe apandisit hastalarında enflamatuar belirteçlerin akut apandisit tanısı koymadaki değeri

Ahmet Akbas1, Zeliha Aydın Kasap2, Nadir Adnan Hacım1, Merve Tokocin1, Yuksel Altinel1, Hakan Yigitbas1, Serhat Meric1, Bakiye Okumus3
1Saglik Bilimleri Universitesi, İstanbul Bagcılar Eğitim Araştırma Hastanesi
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tip Fakültesi, Biyoistatistik Ve Tip Bilisimi Ana Bilim Dali
3Istinye Universitesi Tip Fakültesi Kadin Hastaliklari Ve Dogum Ana Bilim Dali

GİRİŞ: Gebelik esnasında en sık obstetrik dışı cerrahi müdahaleye neden olan hastalık akut apandisit (AA) dir. AA tanısı laboratuar testleri eşliğinde anamnez ve fizik muayene ile birlikte konulmaktadır. Gebelikte gözlenen fizyolojik ve anatomik değişiklikler nedeni ile AA tanısı gebe olmayan hastalara göre daha zordur. Bu çalışmada hamilelik esnasında AA tanısında beyaz küre (WBC), nötrofil/ lenfosit oranı (NLR), CRP/albümin oranı (CAR) ve lenfosit/ CRP oranı (LCR) önemini araştırdık.
METOD: Çalışmada Eylül 2015-Aralık 2019 yıları arasında Genel cerrahi kliniğinde AA ön tanısı ile yatışı yapılarak takibi yapılan gebe hastalar International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems-10 (ICD-10) tanı kodu kullanılarak retrospektif olarak belirlendi. Hastalar iki gruba ayrılarak I. Gruba AA nedeni ile apendektomi uygulanan, patolojik değerlendirme sonucuna göre süpüratif apandisit tanısı konulan hastalar, II. gruba AA ön tanısı ile yatırılan ve takiplerinde opere edilmeden şifa ile taburcu edilen gebe hastalar dahil edildi. Kontrol grubuna (Grup III) ise hastanemiz kadın doğum polikliniğinde takibi yapılan çalışma kriterlerine uygun, rastgele seçilmiş, çalışmaya katılmayı kabul eden 32 sağlıklı gebe prospektif olarak belirlenerek dahil edildi.
BULGULAR: Çalışmaya yaş ortalaması 29,20± 4,47 olan 96 gebe hasta (32 sağlıklı gebe, 32 akut batın müşahede ile takip edilen gebe, 32 apendektomi uygulanmış gebe) dahil edildi. Bu hastalardan ameliyat ve histopatolojik bulgulara göre süpüratif apandisit olmayan 3 olgu (negatif apendektomi) ile perfore apandisit tespit edilen 2 olgu çalışma dışı bırakıldı.
Yapılan değerlendirmelerde Grup I oluşturan hastaların WBC değeri (p=0,001), CAR değeri (p=0,001), NLR değeri (p=0,001) grup II ve III’den anlamlı düzeyde yüksek iken, LCR değerinin düşük olduğu gözlendi (p=0,001)
Ayrıca yapılan çok değişkenli lojistik regresyon analizine göre; WBC, CAR, NLR yüksekliği ile LCR düşüklüğü gebe hastalarda AA tanısında bağımsız değişken olduğu gözlendi
SONUÇ: Tıbbi öykü, fizik muayene ve görüntüleme tekniklerine ek olarak, gebe kadınlarda AA tanısı için WBC, NLR, CAR ve LCR değerlerinin göz önünde bulundurulması klinisyene karar vermede kolaylık sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, CRP albümin oranı, Lenfosit, Nötrofil, Gebelik
Corresponding Author: Ahmet Akbas, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale