A Comparative Study Of Pneumomediastinums Based On Clinical Experience [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-03161 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.03161  

A Comparative Study Of Pneumomediastinums Based On Clinical Experience

Ersin Sapmaz1, Hakan Işık1, Deniz Doğan2, Kuthan Kavaklı1, Hasan ÇAYLAK1
1Gulhane Education And Training Hospital, Department Of Thoracic Surgery, Ankara
2Gulhane Education And Training Hospital, Department Of Pulmonology, Ankara

Background
Pneumomediastinum (PM) is the term which defines the presence of air in the mediastinum. It has also been described as mediastinal emphysema. PM is divided into two subgroups called as Spontaneous PM (SPM) and Secondary PM (ScPM).
Materials and Methods
A retrospective comparative study of the PM diagnosed between February 2010 and July 2018 is presented. Fourty patients were compared. Clinical data on patient history, physical characteristics, symptoms, findings of examinations, length of the hospital stay, treatments, clinical time course, recurrence and complications were investigated carefully. Patients with SPM, Traumatic PM (TPM) and Iatrogenic PM (IPM) were compared.
Results
SPM was identified in 14 patients (35%). In ScPM group, TPM was identified in 16 patients (40%) and IPM was identified in 10 patients (25%). On the SPM group, the most frequently reported symptoms were chest pain, dyspnea, subcutaneous emphysema and cough. CT was performed to all patients to confirm the diagnosis and to assess the possible findings. All patients prescribed prophylactic antibiotics to prevent mediastinitis.
Discussion
The main purpose of this study was to evaluate the clinical differences and managements of PMs in trauma and non-trauma patients. The clinical spectrum of pneumomediastinum may vary from a benign mediastinal emphysema to a fatal mediastinitis due to perforation of mediastinal structures. In most series only the SPM was evaluated in many aspects, but there are less studies comparing the evaluation and management of traumatic and non-traumatic PMs.
Conclusion
The patients with TPM who have limited trauma to the thorax and who do not have mediastinal organ injury in their imaging studies can be followed up and treated like SPM patients who do not have mediastinal organ injury, and both have good clinical course.

Keywords: Spontaneous Pneumomediastinum, mediastinal emphysema, traumatic pnemomediastinum, mediastinitis


Pneumomediastinumların Klinik Deneyimlere Dayalı Olarak Karşılaştırılması

Ersin Sapmaz1, Hakan Işık1, Deniz Doğan2, Kuthan Kavaklı1, Hasan ÇAYLAK1
1Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara
2Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

Giriş
Pnömomediastinum (PM) mediastende hava varlığını tanımlayan terimdir. Ayrıca mediastinal anfizem olarakta tanımlanmıştır. PM, Spontan PM (SPM) ve Sekonder PM (ScPM) olarak adlandırılan iki alt gruba ayrılır.
Materyal ve Metod
Şubat 2010 ve Temmuz 2018 arasında tanı konulan PM'nin karşılaştırmalı retrospektif bir çalışması sunulmuştur. Kırk hasta karşılaştırıldı. Hasta öyküsü, fiziksel özellikleri, semptomları, muayene bulguları, hastanede kalış süresi, tedavileri, klinik süreci, nüks ve komplikasyonları ile ilgili klinik veriler dikkatli bir şekilde araştırıldı. SPM, Travmatik PM (TPM) ve Iatrojenik PM (IPM) olan hastalar karşılaştırıldı.
Bulgular
SPM 14 hastada (% 35) tespit edildi. ScPM grubunda; 16 hastada (% 40) Travmatik PM (TPM), 10 hastada (% 25) Iatrojenik PM tespit edildi. SPM grubunda en sık bildirilen semptomlar göğüs ağrısı, dispne, subkütanöz amfizem ve öksürük idi. Tanıyı doğrulamak ve olası bulguları değerlendirmek için tüm hastalara BT uygulandı. Tüm hastalara mediastiniti önlemek için profilaktik antibiyotik reçete edildi.
Tartışma
Bu çalışmanın temel amacı, travma ve travma dışı hastalardaki PM'lerin klinik farklılıklarını ve yönetimini değerlendirmektir. Pnömomediastinumun klinik spektrumu, benign mediastinal anfizemden mediastinal yapıların perforasyonu nedeniyle ölümcül bir mediastinite kadar değişebilir. Çoğu seride sadece SPM pek çok açıdan değerlendirilmiştir, ancak travmatik ve travmatik olmayan PM'lerin değerlendirmesini ve yönetimini karşılaştıran daha az çalışma vardır.
Sonuç
Sadece toraks bölgesine sınırlı travma geçiren ve görüntüleme çalışmalarında mediastinal organ hasarı olmadığı gösterilen TPM'li hastalar, mediastinal organ yaralanmasına sahip olmayan SPM hastalar gibi takip ve tedavi edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Spontan Pnömomediastinum, Travmatik Pnömomediastinum, Mediastinal Amfizem, Mediastinit
Corresponding Author: Ersin Sapmaz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale