Comparison of the effects of two different marine-derived omega-3 fatty acid sources, krill oil, and fish oil, on the healing of primary colonic anastomoses after colectomy applied Wistar albino rat model [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(4): 324-330 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.03051  

Comparison of the effects of two different marine-derived omega-3 fatty acid sources, krill oil, and fish oil, on the healing of primary colonic anastomoses after colectomy applied Wistar albino rat model

Murat Ferhat Ferhatoğlu1, Taner Kıvılcım1, Gürcan Vural2, Abdulcabbar Kartal1, Ali İlker Filiz1, Abut Kebudi1
1Department of General Surgery, İstanbul Okan University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of Pathology, İstanbul Okan University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Oils from marine organisms have a different fatty acid composition. Fish oil (FO) has a high content of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids esterified to triacylglycerols; while in krill oil (KO), fatty acids are primarily esterified to phospholipids. This study aimed to compare the efficacy of two different, marine-derived omega-3 fatty acid sources in the wound healing of colon anastomoses rat model.
METHODS: For the study, we used 42 male Wistar albino rats. The rats were divided into six groups with seven rats in each group—CO3: left colonic anastomosis (control group), sacrificed on the third day; KO3: left colonic anastomosis + oral KO, sacrificed on the third day; FO3: left colonic anastomosis + oral FO, sacrificed on the third day; CO7: left colonic anastomosis (control group), sacrificed on the seventh day; KO7: left colonic anastomosis + oral KO, sacrificed on the seventh day; FO7: left colonic anastomosis + oral FO, sacrificed on the seventh day. Peritoneal adhesions, anastomotic bursting pressures, hydroxyproline levels, and histological examination of the anastomotic tissue were evaluated.
RESULTS: On day 7, bursting pressure and hydroxyproline measurements of the KO group was significantly higher than the FO group (p=0.012; p=0.002, respectively). Also, on day 7, a statistically significant difference was observed between the groups according to inflammatory cell infiltration, fibroblast activity, neoangiogenesis, and collagen deposition in favor of the KO group (p=0.023; p=0.028; p=0.016; p=0.012, respectively).
CONCLUSION: Both KO and FO supplementation in patients before colorectal surgery may reduce some risk of anastomotic leakage; and KO might be a better alternative and excellent omega-3 source.

Keywords: Anastomotic healing, fish oil; krill oil; omega-3 fatty acids; primary colonic anastomosis.


Deniz kaynaklı, iki farklı omega-3 yağ asidi kaynağının, krill yağı ve balık yağı, primer kolon anastomozlarının iyileşmesi üzerindeki etkilerinin kolektomi uygulanan Wistar albino sıçan modeli ile karşılaştırılması

Murat Ferhat Ferhatoğlu1, Taner Kıvılcım1, Gürcan Vural2, Abdulcabbar Kartal1, Ali İlker Filiz1, Abut Kebudi1
1İstanbul Okan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim dalı, İstanbul
2İstanbul Okan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim dalı, İstanbul

AMAÇ: Deniz canlılarından gelen yağların farklı yağ asidi bileşimleri vardır. Balık yağı (FO), triasilgliserollere esterlenmiş yüksek oranda eikosapentaenoik ve dokosahekssaenoik asit içeriğine sahipken, krill yağında (KO) yağ asitleri temel olarak fosfolipidlere esterlenir. Bu çalışmada, iki farklı, omega-3 yağ asidi kaynağının kolon anastomozu uygulanan sıçan modelinde, anastomoz iyileşmesindeki etkinliğini karşılaştırdık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada 42 erkek Wistar albino sıçan kullanıldı. Yedi sıçandan oluşan altı grup şu şekilde oluşturuldu: CO3: Üçüncü günde sakrifiye edilen sol kolon anastomu yapılan sıçan (kontrol grubu); KO3: Üçüncü günde sakrifiye edilen sol kolon anastomozu yapılan sıçan + oral KO; FO3: Üçüncü günde sakrifiye edilen sol kolon anastomozu yapılan sıçan + oral FO; CO7: Yedinci günde sakrifiye sol kolon anastomozu yapılan sıçan (kontrol grubu); KO7: Yedinci günde sakrifiye edilen sol kolon anastomozu yapılan sıçan + oral KO; FO7: Yedinci günde sakrifiye edilen sol kolon anastomozu yapılan sıçan + oral FO. Peritoneal adezyonlar, anastomoz patlama basınçları, hidroksiprolin düzeyleri ve anastomotik dokunun histolojik özellikleri değerlendirildi.
BULGULAR: Kril yağı grubunun patlama basıncı ve hidroksiprolin ölçümleri, yedinci günde FO grubundan anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla, p=0.012; p=0.002). Ayrıca, enflamatuvar hücre infiltrasyonuna, fibroblast aktivitesi, neoanjiyogenez ve kollajen birikimine göre gruplar arasında, yedinci günde KO grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlendi (sırasıyla, p=0.023; p=0.028; p=0.016; p=0.012).
TARTIŞMA: Kolorektal cerrahi öncesi hastalara hem KO hem de FO desteği anastomoz kaçağı riskini azaltabilir ancak KO daha iyi bir omega-3 kaynağı olarak öne çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anastomoz iyileşmesi, balık yağı; krill yağı; omega-3 yağ asitleri; primer kolon anastomozu.


Murat Ferhat Ferhatoğlu, Taner Kıvılcım, Gürcan Vural, Abdulcabbar Kartal, Ali İlker Filiz, Abut Kebudi. Comparison of the effects of two different marine-derived omega-3 fatty acid sources, krill oil, and fish oil, on the healing of primary colonic anastomoses after colectomy applied Wistar albino rat model. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(4): 324-330

Corresponding Author: Murat Ferhat Ferhatoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale