The Role Of The Lactate Level In Determining The Risk Rates Of Small Bowel Resection In Incarcerated Hernias [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-02500 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.02500  

The Role Of The Lactate Level In Determining The Risk Rates Of Small Bowel Resection In Incarcerated Hernias

Mutlu Sahin1, Hakan Bulus1, Alper Yavuz1, Veysel Barış turhan1, Bülent Öztürk1, Nedim Arda Kilic1, Munire Babayigit2, Dogan Ozturk1
1Department of General Surgery, Kecioren Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Kecıoren Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Backround:
An incarcerated hernia is a part of the intestine or abdominal tissue that becomes trapped in the sac of a hernia. An increase in morbidity and mortality occurs after intestinal resections from strangulated hernias. The aim of this study is to examine the markers that may be effective in determining the risk of small bowel resection due to incarcerated hernias. In particular, we aimed to investigate the effect of blood lactate levels in determining this risk.
Methods:
A cross-sectional retrospective study was designed. Patients, whose preoperative diagnosis was reported as incarcerated hernia and had essential information, were included in the study. They were divided into two groups according to whether they had resection or not. Age, gender, hernia type, hernia side, resection material, blood lactate level (BLL), white blood cell (WBC), neutrophil count (NE), lymphocyte count (LY), neutrophil / lymphocyte ratio (NLR), platelet count (PLT), lactate dehydrogenase (LDH), radiologic bowel obstruction sign and comorbidities were evaluated.
Results:
67 patients were included in the study. It was observed that 16 (23.9%) of these patients underwent small intestinal resection, 16 (23.9%) had an omentum resection, while no resection was performed on 35 (52.2%). There was a statistically significant difference in terms of radiologically intestinal obstruction (p=0.001), hernia type (p=0.005), BLL (p<0.001), WBC, NLR and LDH values (p<0.05). In incarcerated hernia patients with a lactate value ≥ 1.46 mg / dL, sensitivity was observed to be 84.0% and specificity 86.0% (p<0.001).
Conclusion:
In patients with a preliminary diagnosis of incarcerated hernia, the risk of possible small bowel resection is the most important point in deciding for an operation. The presence of intestinal obstruction in radiological examinations, and particularly the high levels of WBC, NLR, LDH and BLL may indicate a necessity for possible small bowel resection. In terms of the risk associated with small bowel resection, blood lactate levels ≥ 1.46 mg / dL may be alerting.

Keywords: Hernia, lactate, small intestine


İnkarsere Hernilerde İnce Barsak Rezeksiyonu Risk Oranlarını Saptamada Laktat Düzeyinin Rolü

Mutlu Sahin1, Hakan Bulus1, Alper Yavuz1, Veysel Barış turhan1, Bülent Öztürk1, Nedim Arda Kilic1, Munire Babayigit2, Dogan Ozturk1
1Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
2Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

Amaç:
İnkarsere fıtık, bağırsakların veya başka bir abdominal dokunun fıtık kesesi içerisinde sıkışması ile oluşur. Boğulmuş fıtıklardan gelen bağırsak rezeksiyonlarından sonra morbidite ve mortalitede bir artış meydana gelir. Bu çalışmanın amacı, inkarsere fıtıklardan dolayı ince bağırsak rezeksiyonu riskini belirlemede etkili olabilecek belirteçleri incelemektir. Bu riski belirlemede, özellikle kan laktat düzeylerinin etkisini araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem:
Kesitsel, retrospektif bir çalışma tasarlanmıştır. Preoperatif tanısı hapsedilmiş fıtık olarak bildirilen ve gerekli bilgileri olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Rezeksiyona sahip olup olmadıklarına göre iki gruba ayrıldı. Yaş, cinsiyet, fıtık tipi, fıtık tarafı, rezeksiyon materyali, kan laktat seviyesi (BLL), beyaz kan hücresi (WBC), nötrofil sayısı (NE), lenfosit sayısı (LY), nötrofil / lenfosit oranı (NLR), trombosit sayısı ( PLT), laktat dehidrojenaz (LDH), radyolojik bağırsak tıkanıklığı işareti ve komorbiditeler değerlendirildi.
Bulgular:
İlgili verileri elde edilebilen 67 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların 16'sında (% 23.9) ince bağırsak rezeksiyonu, 16'sında (% 23.9) omentum rezeksiyonu, 35'inde (% 52.2) rezeksiyon yapılmadığı görüldü. Radyolojik olarak bağırsak tıkanıklığı (p=0.001), fıtık tipi (p=0.005), BLL (p<0.001), WBC, NLR ve LDH değerleri (p<0.05) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Laktat değeri ≥ 1.46 mg / dL olan hapsedilmiş fıtık hastalarında duyarlılık % 84.0 ve özgüllük % 86.0 olarak gözlendi (p<0.001).
Sonuç:
İnkarsere fıtık ön tanısı olan hastalarda, olası ince bağırsak rezeksiyonu riski, bir operasyona karar vermede en önemli noktadır. Radyolojik incelemelerde bağırsak tıkanıklığının varlığı ve özellikle yüksek WBC, NLR, LDH ve BLL seviyeleri, olası ince bağırsak rezeksiyonu için bir gerekliliği gösterebilir. İnce bağırsak rezeksiyonu ile ilişkili risk açısından, ≥ 1,46 mg / dL kan laktat seviyeleri uyarıcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Fıtık, laktat, ince barsak
Corresponding Author: Mutlu Sahin, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale