Hem-o-lok clips versus ıntracorporeal knotting for closure of the appendix stump in laparoscopic appendectomy: Prospective randomized study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-02248 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.02248  

Hem-o-lok clips versus ıntracorporeal knotting for closure of the appendix stump in laparoscopic appendectomy: Prospective randomized study

Orhan Ureyen, Sedat Tan, Emrah Dadalı, Mehmet Yıldırım, Enver İlhan
Universty of Health Sciences, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Department Of General Surgery, Izmir

Background: we aimed to evaluate the superiority of intracorporal sutures and Hem-o-lok clips in terms of efficiency, reliability and cost.
Methods: We performed laparoscopic surgery for acute appendicitis. Appendiceal stump was closed by Hem-o-lok clips (Group I) and intracorporal knotting (Group II) in a randomize manner. Groups were compared for demographic data (age,sex, body mass index, American Society of Anesthesiologists score) operation time,total cost, 2.6.12.24.hours and 7. day pain score.
Results:
Demographic data such as age, gender and BMI were similar between groups (p˃0,05). There was no significant difference between the groups in terms of peroperative and postoperative complications (p˃0,05). No postoperative nausea, vomiting, ileus and intraabdominal abscess were observed in patients. There was no significant difference between the groups in terms of duration of operation, length of hospital stay and cost analysis(p˃0,05). There was no significant difference on pain scores of groups. The effect of the operation type on pain scores was not statistically significant (p˃0,05).
Conclusion:
This study showed that both intracorporal knotting and Hem-o-loc clips were effective, reliable and similar cost effective in laparoscopic appendectomy. The decision should be based on the surgeon's experience.

Keywords: Appendicitis, laparoscopic surgery, Cost effectiveness


Laparaskopik apendektomide apendiks güdüğünün kapatılmasında intrakorporial sütüre karşı hem-o-lok clips: Randomize prospektif çalışma

Orhan Ureyen, Sedat Tan, Emrah Dadalı, Mehmet Yıldırım, Enver İlhan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi-Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Amaç:
İntrakorporial sütür ve Hem-o-lok klipsin birbirlerine etkinlik, güvenilirlik ve maliyet açısından üstünlüklerinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:
Acil servise başvuran ve akut apandist tanısı ile operasyon kararı verilen olgulara laparoskopik apendektomi uygulandı. Apendiks güdüğü Hem-o-lok klips (Grup I) ve intrakorporial sütür 2/0 ipek (Grup II) ile kapatıldı. Gruplar demografik veriler (yaş cinsiyet, vücut kitle indeksi, ASA), operasyon süresi, maliyet, operasyondan sonra 2. 6. 12. 24. 36. Saat ve 7.gün ağrı yönünden karşılaştırıldı.

Bulgular:
Olguların yaş, cinsiyet ve VKİ gibi demografik verileri gruplar arası benzerdi (p>0,05). Peroperatif ve postoperatif görülen komplikasyonlar açısından gruplar arası karşılaştırmalarında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Hiçbir olguda postoperatif bulantı kusma, ileus ve batın içi apse görülmedi.
Olguların operasyon süreleri, hastanede kalış süreleri ve maliyeti açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Olguların gruplara göre ağrı skorları arasında anlamlı fark bulunmadı. Operasyon tipi ağrı skorlarını etkilemedi. (p>0,05).

Sonuç:
Bu çalışma laparoskopi apendektomi de; apendiks güdüğünün kapatılmasında hem intrakorporial sütür hemde Hem-o-lok klipsin etkin, güvenilir ve benzer maliyetli olduğunu gösterdi. Uygulanacak yöntemin seçiminde cerrahın deneyimi baz alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, laparaskopik cerrahi, maliyet etkinliği
Corresponding Author: Orhan Ureyen, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale