Results of surgical treatment in metacarpal shaft fractures using low profile mini plates [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(4): 279-284 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.01651  

Results of surgical treatment in metacarpal shaft fractures using low profile mini plates

Serkan Aykut1, Kahraman Öztürk1, Çağrı Özcan2, Murat Demiroğlu1, Ahmet Utku Gürün1, Erdem Özden1
1Metin Sabancı Baltalimani Bone Diseases Training And Research Hospital Department Of Hand And Upper Extremity Surgery, Istanbul, Turkey
2Metin Sabancı Baltalimani Bone Diseases Training And Research Hospital Department Of Orthopedics And Traumatology, Istanbul, Turkey

BACKGROUND: Metacarpal fractures are among the most common fractures of the hand. They may lead to loss of function if treated improperly. These injuries can be treated conservatively. However, if significant shortening, rotational deformity and angulation occur, surgical treatment is required. In this article, results of metacarpal fractures treated with open reduction and internal fixation with mini plates were presented.
METHODS: We retrospectively reviewed the clinical and radiologic records of twenty-nine consecutive patients with 37 metacarpal fractures treated by open reduction and internal fixation with low profile mini plate fixation between 2006 and 2013. Surgical treatment with dorsal approach was planned for cases with unacceptable shortening, rotational deformity, and angulation. Early active motion was begun in all cases postoperatively. Patients were permitted to use their hands in daily activities four weeks after surgery. For objective assessment, total range of joint motion was measured. Rotational deformity of the fingers was assessed. Grip strength and quick DASH scores were compared with the uninjured side. Metacarpal shortening was evaluated radiologically, and angulation was measured.
RESULTS: Mean age was 35.1 years (19–61 years) and mean follow-up period was 32 months (6–39 months). While mean operation time was 8.48 days (2–23 days), mean shortening was 7.58 (2–30) mm. In cases with radiologically documented union, mean angulation in the posteroanterior plane was 8.13 (0–42) degrees preoperatively and 3.55 (0–28) degrees postoperatively. In lateral X-rays, mean angulation was 8.22 (0–39) degrees preoperatively and 3.66 (0–28) degrees postoperatively. Mean quick DASH score was 3.6 (0–11.4). Mean grip strength measurements by Jamar hand dynamometer were 41.05 (±8.3) kg for fractured hands, 44.7 (±9) kg for normal hands. No significant relationship was found between normal hand and fracture hand by Mann-Whitney U test.
CONCLUSION: As in general fracture treatment principles, goals in metacarpal fracture treatment are obtaining an anatomical and stable reduction, fracture union and beginning early movement to avoid loss of function. Open reduction and low profile titanium plate application in metacarpal fractures is the choice of treatment in suitable cases as it meets the above mentioned treatment principles.

Keywords: Low profile, metacarpal shaft fractures; miniplate; osteosynthesis.


Düşük profilli mini plak ile metakarp cisim kırıklarının cerrahi tedavi sonuçları

Serkan Aykut1, Kahraman Öztürk1, Çağrı Özcan2, Murat Demiroğlu1, Ahmet Utku Gürün1, Erdem Özden1
1Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, El Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Metakarpal kırıklar elde en sık rastlanan kırıklardandır. Uygun tedavi edilmedikleri takdirde fonksiyon kaybına neden olabilirler. Bu yaralanmaların çoğu konservatif olarak tedavi edilebilir. Ancak belirgin kısalma, rotasyonel deformite ve açılanma oluştuğunda cerrahi tedavi gereklidir. Bu yazıda metakarp kırıklarının açık redüksiyon ve mini plaklar ile tespitinin sonuçlarının sunulması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimizde 2006 ve 2013 yılları arasında düşük profilli mini plak osteosentezi yapılmış, klinik ve radyolojik takibi olan 29 hastanın 37 metakarp kırığı geriye dönük olarak incelendi. Kabul edilemeyen kısalık, rotasyonal deformite ve açılanma olan olgulara dorsal girişimle cerrahi girişim planlandı. Tüm hastalara ameliyat sonrası erken hareket başlandı. Hastalara ameliyattan dört hafta sonra günlük aktivitelerde ellerini kullanmalarına izin verildi. Objektif değerlendirmede toplam eklem hareket açıklığı ölçüldü. Parmakların rotasyonel deformitesi değerlendirildi. Kavrama gücü ve QuickDASH skorları yaralanmamış taraf ile karşılaştırıldı. Metakarpal kısalık radyolojik olarak ölçüldü ve açılanma hesaplandı.
BULGULAR: Ortalama yaş 35.1 (19–61) yıl, ortalama takip süresi 32 (6–39) aydı. Travma sonrası ameliyata kadar geçen süre ortalama 8.48 (2–23) gündü. Ortalama kısalık 7.58 (2–30) mm olarak ölçüldü. Radyolojik kaynamanın görüldüğü olgularda posteroanterior planda ortalama açılanma ameliyat öncesi 8.13 (0–42) derece, ameliyat sonrası 3.55 (0–28) derece olarak ölçüldü. Lateral grafilerde ortalama açılanma ameliyat öncesi 8.22 (0–39) derece, ameliyat sonrası 3.66 (0–28) derece olarak not edildi. Ortalama QuickDASH skoru 3.6 (0–11.4) tü. Ortalama kavrama gücü kırık elde Jamar el dinamometrisi ile 41.05 (±8.3) kg, etkilenmemiş tarafta 44.7 (±9) kg olarak ölçüldü. Sağlam el ile kırık el arasında kavrama gücü açısından Mann-Whitney U testine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilmedi (p<0.05). Ortalama eklem hareket açıklığı 271.1 (245–275) dereceydi. Dört olguda (%13.7) hareket kısıtlılığı vardı, rehabilitasyon programı uzatılarak çözüldü. Yine dört hastada (%13.7) irritasyona bağlı plak çıkarılmasına neden olan hareket kısıtlılığı ve tenosinovit gelişmişti. Bir hastada (%3.44) rotasyon ve kısalık ile kaynama gözlendi. Revizyon cerrahisi planlandı.
TARTIŞMA: Genel kırık prensiplerinde olduğu gibi metakarp kırıklarında da hedef kırığın uygun anatomik ve stabil redüksiyonunun sağlanarak tedavi edilmesi, kırığın kaynamasının sağlanması ve fonksiyon kaybından kaçınabilmek için erken hareket başlanmasıdır. Yukarıda sayılan tedavi prensiplerini karşılayabildiğinden uygun olgularda açık redüksiyon ve düşük profilli mini titanyum plak uygulaması metakarp kırıklarının tedavisinde tedavi seçeneklerinden biridir.

Anahtar Kelimeler: Düşük profilli, metakarp cisim kırıkları; mini plak; osteosentez.


Serkan Aykut, Kahraman Öztürk, Çağrı Özcan, Murat Demiroğlu, Ahmet Utku Gürün, Erdem Özden. Results of surgical treatment in metacarpal shaft fractures using low profile mini plates. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(4): 279-284

Corresponding Author: Serkan Aykut, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale