Cardiac findings of sternal fractures due to the thoracic trauma: A five year retrospective study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-01336 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.01336  

Cardiac findings of sternal fractures due to the thoracic trauma: A five year retrospective study

Ahmet Uluşan, Özgür Karakurt
Çorum Training And Research Hospital, Hitit University

Background: The main aims of the study were to determine: the frequency of the sternal fractures in thoracic trauma patients, differences in surgical need, cardiac findings and the treatment process between patients with fracture on different sternal zones, and displaced and non-displaced sternal fracture.
Methods: We analyzed data of the cases with sternal fracture due to thoracic trauma admitted to a state hospital between January 2011 and December 2015. Patient data comprised demographics, trauma characteristics, clinical findings, treatment process.
Results: Of the 2764 thoracic trauma patients admitted during study period, 72 (2.6%) had sternal fracture. Median age was 52 (IQR: 61-38), they were predominantly male (F/M: 18/54). The most common causes of the sternal fractures were motor vehicle accident, fall and work accident. Of the cases, 15 had displaced fracture. Abnormal Echo findings were significantly more frequent in cases that had fractures on the manubrium than on the corpus of the sternum. Patients who had fracture on the corpus had significantly less surgery need than fracture on the manubrium of the sternum. Also, there was statistically significant difference between displaced and non-displaced sternal fracture cases in term of need for surgery (p<0.005).
Conclusion: Abnormal Echo findings were more frequent in patients with sternal fracture on the manubrium, and with displaced fracture.

Keywords: Sternal fracture, cardiac findings, thoracic trauma


Toraks travmasına bağlı sternal kırıkların kardiyak bulguları: Beş yıllık retrospektif bir çalışma

Ahmet Uluşan, Özgür Karakurt
Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı; torasik travmalı hastalarda sternal fraktür sıklığını, farklı sternal zonlarda fraktürü olan ve deplase ve non-deplase sternal fraktürlü hastalardaki, cerrahi gereksinim, kardiyak bulgular ve tedavi sürecindeki farklılıkları belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2011-Aralık 2015 tarihleri arasında bir devlet hastanesine başvuran torasik travmaya bağlı sternal fraktürlü vakaların verileri analiz edilmiştir. Hastaların verileri, demografik özellikler, travma özellikleri, klinik bulguları ve tedavi yöntemlerini içermektedir.
Bulgular: Çalışma süresince başvuran 2764 torasik travmalı hastanın 72'sinde (% 2.6) sternal fraktür saptanmıştır. Hastaların medyan yaşları 52 (ÇAA: 61-38) iken, ağırlıklı olarak erkeklerden oluşturmaktadır (F/M: 18/54). Sternal fraktür vakalarının en sık üç nedeni motorlu taşıt kazası, düşme ve iş kazasıdır. Vakaların 15'inde deplase fraktür olduğu bulunmuştur. Anormal ekokardiyografi bulguları, manubrium fraktürlü vakalarda, korpus fraktürlü vakalara göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla saptanmıştır. Korpus fraktürlü hastalarda, manubrium fraktürlülere oranla istatistiksel olarak daha az sıklıkta cerrahi ihtiyacı gelişmiştir. Ayrıca, deplase fraktürü olan ve olmayan hastalar arasında cerrahi girişim gereksinimlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p <0.005).
Sonuç: Manubriumda görülen ve deplase sternal fraktürlerde anormal ekokardiyografi bulguları daha fazla sıklıkta görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sternal fraktür, kardiyak bulgular, torasik travma
Corresponding Author: Ahmet Uluşan, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale