Cardiac findings of sternal fractures due to thoracic trauma: A five-year retrospective study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(3): 249-254 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.01336  

Cardiac findings of sternal fractures due to thoracic trauma: A five-year retrospective study

Ahmet Uluşan, Özgür Karakurt
Department of Chest Surgery, Hitit University Çorum Training and Research Hospital, Çorum-Turkey

BACKGROUND: This study mainly aimed to determine the frequency of sternal fractures in thoracic trauma patients and to assess the differences in surgical need, cardiac findings, and treatment processes between patients with fracture on different sternal zones and displaced and non-displaced sternal fractures.
METHODS: We analyzed the data of patients with sternal fracture due to thoracic trauma admitted to a state hospital between January 2011 and December 2015. Patient data comprised demographics, trauma characteristics, clinical findings, and treatment process.
RESULTS: Of the 2764 thoracic trauma patients admitted during the study period, 72 (2.6%) had sternal fracture. The median age was 52 (inter quartile range: 61–38) years; the patients were predominantly male (F/M: 18/54). The most common causes of sternal fractures were motor vehicle accident, fall, and work accident. Of all the patients, 15 had displaced fracture. Abnormal echocardiogram findings were significantly more frequent in patients having fractures on the manubrium than in those having fractures on the corpus of the sternum. Patients who had fracture on the corpus had significantly lesser surgery need than those who had fracture on the manubrium of the sternum. Also, there was statistically significant difference between displaced and non-displaced sternal fracture cases in terms of surgery need (p<0.005).
CONCLUSION: Abnormal echocardiography findings were more frequent in patients with sternal fracture on the manubrium and displaced fracture.

Keywords: Cardiac findings, sternal fracture; thoracic trauma.


Toraks travmasına bağlı sternal kırıkların kardiyak bulguları: Beş yıllık geriye dönük bir çalışma

Ahmet Uluşan, Özgür Karakurt
Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Bu çalışmanın temel amacı; torasik travmalı hastalarda sternal kırık sıklığını, farklı sternal zonlarda kırığı olan ve deplase ve non-deplase sternal kırıklı hastalardaki, cerrahi gereksinim, kardiyak bulgular ve tedavi sürecindeki farklılıkları belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2011–Aralık 2015 tarihleri arasında bir devlet hastanesine başvuran torasik travmaya bağlı sternal kırıklı olguların verileri analiz edildi. Hastaların verileri, demografik özellikler, travma özellikleri, klinik bulguları ve tedavi yöntemlerini içermektedir.
BULGULAR: Çalışma süresince başvuran 2764 torasik travmalı hastanın 72’sinde (%2.6) sternal kırık saptandı. Hastaların medyan yaşları 52 (ÇAA: 61–38) iken, ağırlığı erkekler oluşturdu (kadın/erkek: 18/54). Sternal kırık olgularının en sık üç nedeni motorlu taşıt kazası, düşme ve iş kazasıydı. Olguların 15’inde deplase kırık olduğu bulundu. Anormal ekokardiyografi bulguları, manubrium kırıklı olgularda, korpus kırıklı olgulara göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla idi. Korpus kırıklı hastalarda, manubrium kırıklılara oranla istatistiksel olarak daha az sıklıkta cerrahi ihtiyacı gelişti. Ayrıca, deplase kırığı olan ve olmayan hastalar arasında cerrahi girişim gereksinimlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p<0.005).
TARTIŞMA: Manubriumda görülen ve deplase sternal kırıklarda anormal ekokardiyografi bulguları daha fazla sıklıkta görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak bulgular, sternal kırık; torasik travma.


Ahmet Uluşan, Özgür Karakurt. Cardiac findings of sternal fractures due to thoracic trauma: A five-year retrospective study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(3): 249-254

Corresponding Author: Ahmet Uluşan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale