Effects of garlic oil (Allium sativum) on acetic acid-induced colitis in rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-01284 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.01284  

Effects of garlic oil (Allium sativum) on acetic acid-induced colitis in rats

YUSUF TANRIKULU1, Ceren Şen Tanrıkulu2, fahriye kılınç3, Murat Can4, Fürüzan Köktürk5
1KTO Karatay University, Faculty Of Medicine, Department Of General Surgery, Konya
2Health Sciences University, Konya Education and Research Hospital, Department Of Emergency Medicine, Konya
3Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Department of Pathology, Konya
4Bulent Ecevit University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Zonguldak
5Bulent Ecevit University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Zonguldak

BACKGROUND: Inflammatory bowel disease (IBD) is an important health problem. The most important hypotheses for the pathogenesis of this disease are deterioration of immune responses and loss of tolerance against bacteria in the enteric flora. Although IBD has been widely investigated, its treatment remains difficult. This study aims to investigate the effects of garlic oil (GO) on an experimental colitis model.
MATERIALS-METHODS: Twenty-eight rats were randomly divided into four equal groups: group 1 (sham), group 2 (control), group 3 (topical treatment) and group 4 (topical and systemic treatment). An acetic acid-induced colitis model was produced in groups 2, 3 and 4 and were administered normal saline, topical GO and topical and systemic GO, respectively.
RESULTS: Hydroxyproline levels were lower in the treatment groups than in the control group. TNF-α levels were significantly lower in group 3 than in group 2. Macroscopic scores were significantly lower in group 4 than in group 2. Significant differences were observed between the treatment and control groups according to their epithelial loss.
CONCLUSION: GO can reduce colonic damage and inflammation in the acetic acid-induced colitis model, with effect on both local and systemic treatments, but with a more pronounced effect in local treatment.

Keywords: Acetic acid, colitis, diallyl sulphide, garlic oil, inflammatory bowel disease, TNF-α,


Ratlarda Asetik Asitle İndüklenen Kolit Üzerine Sarımsak Yağının Etkileri

YUSUF TANRIKULU1, Ceren Şen Tanrıkulu2, fahriye kılınç3, Murat Can4, Fürüzan Köktürk5
1KTO Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Konya
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Konya
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Konya
4Bülent Ecevit Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Zonguldak
5Bülent Ecevit Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Zonguldak

AMAÇ: İnflamatuar barsak hastalığı (IBD) önemli bir sağlık problemidir. Hastalığın patogenezinde ileri sürülen en önemli hipotezler barsak florasındaki bakterilere karşı tolerans kaybı ve immün yanıtın bozulmasıdır. Çok geniş araştırmalara rağmen, IBD’nin tedavisi hala zordur. Bu çalışmada deneysel kolit modelinde sarımsak yağının (GO) etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Yirmi sekiz rat rastgele 4 eşit gruba ayrıldı; grup 1 (sham), grup 2 (kontrol), grup 3 (topikal tedavi grubu) ve grup 4 (topikal ve sistemik tedavi grubu). Grup 2,3 ve 4 te asetik asitle indüklenen kolit modeli oluşturuldu. Grup 2’ye salin, grup 3’e topikal GO ve grup 4’e topikal ve sistemik GO verildi.
BULGULAR: Hidroksiprolin seviyeleri tedavi gruplarında kontrol grubundan daha düşüktü. Grup 3’teki TNF-α seviyeleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü. Makroskopik skorları grup 4'te kontrol grubundan anlamlı olarak düşüktü. Tedavi grupları ve kontrol grubu arasında epitelial kayba göre anlamlı fark gözlendi.
SONUÇ: GO asetik aside bağlı kolit modelinde kolonik hasarı ve enflamasyonu azaltır. Bu etki, topikal uygulamada daha belirgin olmakla birlikte hem topikal hem de sistemik uygulamada ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Asetik asit, kolit, dialil sülfit, sarımsak yağı, inflamatuar barsak hastalığı, TNF-α,
Corresponding Author: YUSUF TANRIKULU, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale