Use of angiographic embolization in pediatric abdominal trauma-induced solid organ injuries [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-00056 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.00056  

Use of angiographic embolization in pediatric abdominal trauma-induced solid organ injuries

Kubilay Gürünlüoğlu1, Canan Ceran1, İsmail Okan Yıldırım2, Ramazan Kutlu2, Kaya Saraç2, Turan Yıldız1, Ercan Bayrakçı1, Aytaç Taşçı1, Ahmet Kadir Arslan3, Mehmet Demircan1
1İnönü University Faculty Of Medicine Department Of Pediatric Surgery, Malatya, 44315, Turkey.
2Department Of Radiolgy
3Department Of Biostatistics And Medical Informatic

BACKGROUND: Angiographic embolization (AE) has limited utility for blunt abdominal solid organ trauma injuries in pediatric patients. In the current study, we present our experience in using AE as an effective and reliable method to control bleeding in patients with persistent bleeding due to blunt trauma-induced abdominal solid organ injury.
METHODS: The present study retrospectively investigated patients < 17 years of age who had experienced blunt abdominal solid organ injury and presented to our department within the last 4 years. The data were analyzed statistically.
RESULTS: The mean length of intensive care unit (ICU) stay was 4 days who received embolization (n = 11), and the mean length of hospital stay was 12 days. The average pre-AE blood loss, as measured by the decrease in hematocrit (%) from admission to embolization, was −7.33 ± 5.3 (p < 0.001). Average post-AE blood loss, as measured by the change in hematocrit (%) after AE to 72-hours post-AE, was 2 ± 0.97 (p > 0.05). All patients were discharged with full recovery.
CONCLUSIONS: AE was an effective and safe method to control the solid organ hemorrhages in pediatric patients with blunt abdominal injuries

Keywords: Solid organ injury, children, angiographic embolization.


Anjiografik embolizasyonun çocuklarda künt karın travmasına bağlı solid organ yaralanmasında kullanımı

Kubilay Gürünlüoğlu1, Canan Ceran1, İsmail Okan Yıldırım2, Ramazan Kutlu2, Kaya Saraç2, Turan Yıldız1, Ercan Bayrakçı1, Aytaç Taşçı1, Ahmet Kadir Arslan3, Mehmet Demircan1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Malatya Türkiye
2Radyoloji Ana Bilim Dalı
3Bioistatistik Ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı

AMAÇ: Anjiyografik embolizasyon (AE) çocuklarda künt karın travmasına bağlı solid organ yaralanmalarında sınırlı olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, künt travmaya bağlı abdominal solid organ hasarına bağlı kanamalı hastalarda kanamayı kontrol etmek için AE'yi etkin ve güvenilir bir yöntem olarak kullanma deneyimimizi sunuyoruz.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamız da künt karın solid organ yaralanması geçirmiş ve son 4 yıl içinde kliniğimize başvuran 17 yaş altı hastaları retrospektif olarak araştırıldı. Veriler istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Embolizasyon yapılan hastaların (AE) (n = 11) yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) kalış süresi ortalama 4 gün olup ortalama hastanede kalış süresi 12 gündü. Ortalama hasta organ yaralanma derecesi 4.18 ± 0.40 idi. Ameliyatsız tedavi uygulanan (embolizasyonsuz) (n = 72) yaş ortalaması 9.1 ± 3.8 yıl idi. YBÜ'de ortalama kalış süresi 2 gündü ( 2-10 gün arasında) ve ortalama hastanede kalış süresi 5.5 gündü (4-30 gün arasında). Hastaların ortalama organ yaralanma derecesi 1.73 ± 0.75 idi. AE gerektiren hastalarda solid organ hasarı daha ciddi derecede yüksektiı (p <0.001). Bu nedenle yoğun bakım ünitelerinde (p <0.001) ve hastanede kalış süresi uzundu (p <0.001).
Hematokritteki düşüş ortalama -7.33 ± 5.3 (p <0.001) idi. AE sonrası hematokrit değişikliği (%) ile AE sonrası 72 saatlik ortalama AE sonrası kan kaybı 2 ± 0.97 (p> 0.05) idi. Tüm hastalar şifa ile taburcu edildi.
SONUÇLAR: Anjiografik embolizasyon, künt karın travmasına bağlı solid organ yaralanması olan çocuk hastalarda kanama kontrolü için etkili ve güvenilir bir yöntem olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Solid organ yaralanması, çocuk, anjiyografik embolizasyon.
Corresponding Author: Kubilay Gürünlüoğlu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale