THE EFFICACY OF LOOP COLOSTOMY IN MAINTAINING TOTAL FECAL DIVERSION [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 212-215

THE EFFICACY OF LOOP COLOSTOMY IN MAINTAINING TOTAL FECAL DIVERSION

Mustafa Ali Korkut1, Yamaç Erhan1, Eray Kara1, Sinan Ersin1, Hasan Aydede1, Halit Osmanoğlu1
Ege University Medical School Hospital, Division of Colorectal Surgery, Department of Surgery

In the study, 56 patients to whom emergency or elective loop colostomies were performed at the Colorectal Surgical Unit of General Surgery Department of Ege University Medical School Hospital between February 1992 and May 1998, were studied prospectively to evaluate the efficacy of loop colostomy in maintaining total fecal diversion. The female/male ratio of the patients was 14/42 with mean age of 56.8. While transverse loop colostomy was performed in 49 patients, seven patients underwent sigmoid loop colostomy. The etiologic factors included colorectal cancer in 22 patients, colonic trauma in 16, benign rectal stricture in four, Fournier's gangrene in nine, rectovaginal fistula in two, anorectal cancer in one patient, cystoenteric fistula in one patient and diverticulitis with abscess in one patient. The patients were evaluated radiologically after barium meal was given orally between the seventh day and twelfth month postoperatively. The passage of barium into the distal limb of the colon was detected in the last x-rays of the 56 patients 24 hours passed from the time of barium intake. However, only f our patients showed passage of barium into the distal colon in the x-ray. As a result, we consider that loop colostomy is efficacious in diverting fecal stream and can be used for permanent diversion.

Keywords: LOOP COLOSTOMY, FECAL DIVERSION


TOTAL FEKAL DİVERSİYONDA LOOP KOLOSTOMİNİN ETKİNLİĞİ

Mustafa Ali Korkut1, Yamaç Erhan1, Eray Kara1, Sinan Ersin1, Hasan Aydede1, Halit Osmanoğlu1
Ege University Medical School Hospital, Division Of Colorectal Surgery, Department Of Surgery

Bu çalışmada, 1992-1997 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği, Kolorektal Cerrahi Bölümünde acil ya da elektiv olarak opere edilerek loop kolostomi uygulanan 56 olgu, loop kolostominin total fekal diversiyonu sağlama yönündeki etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla prospektif olarak incelendi. Kadın - erkek oranının 14/42 olarak belirlenen olguların yaş ortalaması 56.8 idi. 49 hastaya transvers loop kolostomi uygulanırken, 7 hastaya sigmoid loop kolostomi uygulandı. Etiyolojik faktörler olarak olguların 22'inde rektovajinal fistül, birinde anorektal kanser, 16'ında travma, 4'ünde benign rektal darlık, 9'unda Fournier gangreni, 2'inde rektovajinal fistül, birinde anorektal kanser, birinde kistoenterik fistül ve bir olguda da divertikülite bağlı abse söz konusu idi. Olgular, postoperatif 7. gün ve 12. ay arasındaki zamanda oral baryum içirilmek suretiyle radyolojik olarak tetkik edildi. Baryum alımından 24 saat sonra çekilen filmlerde kolonun distaline geçip geçmediği araştırıldı. Dört olguda baryumun distaline geçişi gözlendi. Sonuç olarak, loop kolostominin fekal diversiyonda etkin olduğu ve daimi diversiyon amacıyla kullanılabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: LOOP KOLOSTOMİ, FEKAL DİVERSİYON


Mustafa Ali Korkut, Yamaç Erhan, Eray Kara, Sinan Ersin, Hasan Aydede, Halit Osmanoğlu. THE EFFICACY OF LOOP COLOSTOMY IN MAINTAINING TOTAL FECAL DIVERSION. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 212-215


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale